Verslag halfjaarlijkse bijeenkomst van 11 oktober 2018


Gezonden ..... waartoe?

De halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD vond dit najaar plaats in een kerkgebouw dat niet iedere Dordtenaar zomaar zal kennen. Het staat namelijk in het noordelijk gedeelte van de Voorstraat (op nr. 120), en dan ook nog ‘achteraf’. In het gebouw van de Oud-Katholieke Kerk van Dordrecht ontmoetten een dertigtal
 diakenen, caritas-medewerkers en andere belangstellenden elkaar; o.a. om na te denken over de vraag wat het betekent om je in te zetten voor de bloei van de stad.Die opdracht aan Gods volk wordt gegeven ten aanzien van het heidense Babel, de stad waarnaar het volk is of zal worden weggevoerd in ballingschap (Jeremia 29:7; in eerdere vertalingen wordt gesproken over vrede, shalôm, zoeken voor de stad). Maar wat betekent het concreet voor de gemeente van Jezus Christus vandaag. En wat betekent het dat Jezus zijn leerlingen laat weten dat zij gezonden zijn zoals Hij dat was (Johannes 20:21). Met die vraag gingen de aanwezigen eerst in groepjes aan de slag; wat later werden een vijftal concretiseringen aan hen voorgelegd, met de vraag: is dit wel of niet een taak of roeping voor de kerk:

 • taallessen geven aan vluchtelingen;
 • het bevorderen van de dialoog tussen autochtoon en allochtoon/ nieuwe en oude Nederlanders, en het tegengaan van racisme;
 • onderdak bieden aan migrantenkerken in ons kerkgebouw;
 • de zorg voor het milieu; 
 • het bevorderen van duurzaamheid en
 • vakanties mogelijk maken voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen.

Tijdens de terugkoppeling bleek dat niemand van mening was dat de kerk zich niet met een van de genoemde onderwerpen hoeft bezig te houden; de praktijk is vaak weerbarstiger, omdat kerken veelal genoeg hebben aan zichzelf.

Ook kwam weer de aloude vraag naar de verhouding tussen woord en daad aan de orde. Christenen hoeven niet te zwijgen over hun geloof, maar diaconaat mag nooit het ‘wormpje aan de haak’ zijn voor evangelisatie. Het mooiste is als het handelen van christenen vragen oproept, waardoor zij in de gelegenheid zijn ‘verantwoording af te leggen van de hoop die in hen is’, (1 Petrus 3:15). Belangrijk is het ook om trouw te zijn, om te ‘wortelen’ in de stad.

Het DPD-bestuur stelde deze vragen als vervolg op de vorige bijeenkomst, waarin vier projecten werden gepresenteerd; in drie daarvan wilden kerken van betekenis zijn voor de wijk. Maar deze avond gold ook  als voorbereiding op een vervolg waarin het o.a. gaat over de vraag in hoeverre gemeenteleden actief zouden willen zijn in een project in de wijk waarin  ze wonen, maar die niet vanuit hun eigen kerk in het leven werd geroepen. De bestuursleden van het DPD hebben de aangesloten kerkelijke gemeente benaderd voor een korte enquête en bespreken de uitkomsten in november met de vertegenwoordigers van de kerken die zich bij het DPD hebben aangesloten. Wordt dus vervolgd.


WMO

Het DPD is, zoals bekend, een doorstart van een eerder kerkelijk WMO-platform en daarmee de  ‘thuisbasis’ van de vertegenwoordiger van de Dordtse kerken in de WMO-adviesraad. Afgelopen voorjaar was er weer een kandidaat gevonden die die plek wilde innemen, maar die heeft zich helaas om verschillende redenen weer teruggetrokken. Daarmee is de vacature opnieuw open.

De voorzitter van de raad, Jan Slappendel, praatte nu de aanwezigen bij. Een paar jaar geleden was de vraag of de WMO-adviesraad nog bestaansrecht had en zo ja, wat haar taak dan zou worden. De leden van de raad zijn de wijken ingegaan en hebben in veel ontmoetingen geïnventariseerd waar er op het terrein van de WMO dingen goed, en waar er dingen mis gaan. Slappendel vindt het van belang dat de kerken naast betrokkenheid bij de armoedeproblematiek óók aandacht hebben voor de zorg, bijvoorbeeld door de mantelzorg te organiseren. Voormalig wethouder Bert van de Burgt opperde dat  kerkmensen zich meer zouden moeten inspannen voor mantelzorg, respijtzorg en regelmaatjes voor de mantelzorgers.

De plannen om de eigen bijdrage aan te passen - voor iedereen hetzelfde bedrag, € 17,50 -  zal maken dat ‘rijkere’ Dordtenaren weer royaler een beroep gaan doen op huishoudelijke hulp, maar dat het armere deel van de stad er vanwege de kosten vanaf ziet (zoals dat soms ook gebeurt met medische zorg waarvoor het eigen risico moet worden aangesproken).


Conferentie ‘Samen tegen armoede’
Op 13 september hield de gemeente Dordrecht, samen met een aantal organisaties, een drukbezochte conferentie op Dorp De Hoop. Het verslag werd niet rondgestuurd in de vorm van een lang verhaal, maar in getekende vorm.

Ariadne Pors lichtte e.e.a kort toe. Een punt dat tijdens de conferentie veel aandacht kreeg was het antwoord op de vraag waarom ‘arme mensen’, zoals mensen met schulden, vaak domme beslissingen nemen en daardoor nog verder in de problemen komen: hun denkvermogen wordt voor zo’n groot gedeelte in beslag genomen door de stress die het gevolg is van hun financiële  zorgen dat ze nauwelijks of helemaal niet meer in staat zijn goede afwegingen te maken. Ervaringsdeskundigen reageren op dit verhaal met ‘nou snap ik wat er met mij gebeurde’.

Verslagen van de conferentie zijn TOT 23 OKTOBER te downladen via wetransfer  
Wie de verslagen na de 23e nog wil ontvangen, kan contact opnemen met het DPD via info@diaconaalplatformdordrecht.nl


Rondje langs de velden
   Warnar Admiraal van Timon vertelde over een gezin - een moeder met zes kinderen - waar de ene na de andere hulpverlener over de vloer kwam, zonder dat de problemen werden opgelost. Dankzij de inzet van drie ‘steungezinnen’ uit een kerkelijke gemeente kwam het gezin er weer bovenop; de dreigende ondertoezichtstelling (OTS) van de kinderen kon worden voorkomen. De vraag van Admiraal was of hij een beroep mocht doen op de ‘achterban’ van het DPD als er een dergelijke hulpvraag in Dordrecht zou komen.

   Tineke Geertsema en Ellen van Dorp, de opvolgers van Anita Stigter bij Present, stelden zich voor en vertelden over hun motivatie om mensen in nood te helpen. Present heeft sinds kort de beschikking over een kantoor met opslagruimte aan het Matena’s pad.

   Dordrecht doet dit jaar ook mee aan de Week van de Dialoog; doel daarvan is om om door middel van de dialoog nieuwe verbindingen te maken, kriskras door de Dordtse samenleving heen. Het thema dit jaar is ‘ELKAAR ZIEN’. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 november staan er tafels in diverse wijken van 10-12, 14-16 en 19-21 uur. Meer informatie op www.nederlandindialoog.nl; aanmelden voor een Dordtse tafel kan via dialoogtafels.azurewebsites.net. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Ad Kleingeld van de Nederlandse Gereformeerde kerk Open Hof via zijn mailadres, adkleingeld31@gmail.com

   Erik van de Werf van de Huisraadbank legde uit dat er de afgelopen 1 1/2 jaar weinig of geen hulp gegeven kon worden, omdat er geen opslagruimte beschikbaar was. Er is nu een groeiend contact en samenwerking met Geef het Dordt, een vergelijkbaar initiatief dat ontstond in Wielwijk, maar nu ook in de hele stad actief is.


Sluiting
Erna Bekkering, gastvrouw namens de Oud-Katholieke Kerk in Dordrecht, sloot de avond af met een kort liturgisch moment.

De volgende DPD-bijeenkomst staat gepland op donderdagavond 14 maart 2019.
Halfjaarlijkse bijeenkomst DPD 15 maart 2018

(Diaconale) presentie

Wat merkt de wijk er van als uw kerk daaruit vertrekt? Dat was de vraag waarmee de aankondiging van de halfjaarlijkse ontmoeting van het DPD begon. Zijn de omwonenden dan alleen maar van de overlast af die de geparkeerde auto’s veroorzaken op zondag, en soms ook nog op andere momenten in de week? Of verliest de wijk ook echt iets: een instantie bijvoorbeeld die bijdraagt aan de leefbaarheid en het welzijn ervan? Op de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD stond het begrip Presentie centraal.

Jezus is present
Jezus begint zijn optreden in een deel van het land waar je als vrome Israëliet niet wilde zijn, laat staan wonen: het stamgebod van Zebulon en Naftali. Maar Hij gaat er wél wonen.
En, schrijft Matteüs (in 4:14-17): zó gaat in vervulling wat Jesaja heeft gezegd: het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht ....  We kennen de woorden (uit Jesaja 9:1-6) vooral uit de advents- en kersttijd; logisch, want het gaat over het kind (Kind) dat ons geboren is. Maar wie wat eerder begint te lezen, in 8:17, ziet dat de duisternis niet komt van de korte dagen en lange nachten van eind december, maar door occulte praktijken die zorgen voor ‘verstikkende duisternis’. Uitgerekend in zo’n gebied begint Jezus Zijn bediening, daar gaat Hij wonen, genezen, bevrijden, eten delen, een bruiloft ‘redden’ en het goede nieuws van Gods Koninkrijk brengen. Hij is er present.


VIER ‘PROJECTEN’
Na de opening werden vier ‘projecten’ die alles met het onderwerp te maken hebben, toegelicht.

MEE-buddyzorg
Aan Corrie van der Kraan van MEE-buddyzorg was gevraagd het begrip presentie vanuit de hulpverlening toe te lichten. Als centrale waarde van de presentiebenadering noemde zij ‘menselijke waardigheid en ontmoeting’;  ze karakteriseerde het begrip met begrippen als ‘er zijn voor de ander’, nabijheid, zorgzaamheid, de waardigheid van de ander, wederzijdsheid, verhalen, afstemmen op de leefwereld van de ander, de wil de ander tot zijn recht te laten komen en niemand afschrijven.  Kenmerken daarbij zijn betrokkenheid, ontvankelijkheid, openstaan voor verhalen, solidair zijn, veiligheid geven, geduld hebben en trouw zijn.


Corrie van de Kraan brengt deze waarden in praktijk in haar werk met voormalige gevangenen, zwaar-verslaafden en echte daklozen. Het betekent bijvoorbeeld dat ze incalculeert dat hulpvragers niet de waarheid spreken, of dat ze die mondjesmaat te horen krijgt. Die mensen worden bij buddyzorg niet afgeschreven.

Op de site van de publieke omroep staat nog een aflevering van het programma Kruispunt over het werk van Mee-buddyzorg in Dordrecht, waarin Corrie van de Kraan aan het woord komt, maar ook zichtbaar wordt wat de presentiebenadering in de praktijk betekent; zoek op‘Aan lager wal’.

Inloophuis De Hoop
Ruim 10 jaar geleden werd het Inloophuis van De Hoop op de Spuiweg geopend en sinds die tijd is iedereen er een aantal keren per week welkom. Coördinator Carl van de Berg noemde 3 pijlers:

1.   Bezoekers krijgen er koffie en aandacht, maar kunnen er zo nodig ook lunchen, douchen, hun was laten doen, naar de kapper, en voor buitenslapers is er een
beperkte hoeveelheid kleding en dekens. En mensen kunnen geholpen worden met het invullen van formulieren, het bellen naar instanties enz.

2.   Net als de ‘moederorganisatie’ wil het Inloophuis haar evangelische identiteit niet onder stoelen of banken steken. De 47 vrijwilligers (een stuk of 12 per openingsmoment) komen uit 8 verschillende kerken. Rond 12 uur is er altijd een korte overdenking en gebedsmoment.

3.   Iedereen mag komen zoals hij of zij is, maar er wordt ook gezocht hoe men de bezoekers verder kan helpen; dat kan door een verwijzing naar de polikliniek van De Hoop, schuin tegenover het Inloophuis, maar ook naar andere instanties.

Bezoekers laten niet altijd blijken dat ze dankbaar zijn voor wat hen geboden wordt; vrijwilligers kunnen ook zomaar ‘verrot gescholden worden’. Dan is het van belang in praktijk te brengen wat christenen door hun Heer is geleerd: de andere wang toekeren, de ander uitnemende achten dan jezelf. Van belang is het besef dat vrijwilligers ook zomaar aan de verkeerde kant van de streep, als dak- of thuisloze, of verslaafde, terecht hadden kunnen komen.

Op internet staat een kort youtube-filmpje waarin bezoekers én vrijwilligers vertellen over de betekenis van het Inloophuis.

Andreaskerk en SWT Wielwijk
De (hervormde) Andreaskerk werd in de jaren 60 gebouwd in de nieuwe, jonge wijk Wielwijk. Eind jaren 80 verhuisden veel kerkgangers naar elders, maar ze bleven naar deze kerk komen. Na de dienst was stond alleen het gebouw er nog; verder was de kerk ‘weg uit de wijk’, die inmiddels het stempel achterstandswijk had gekregen. Maar vanaf 2005 zijn er bewust stappen gezet om de verbinding met Wielwijk weer te herstellen. Daarbij werd er samengewerkt met Buurtcentrum De Admiraal en zijn er activiteiten in een speeltuingebouw.  In de Week van Gebed, in januari, bidt de wijkgemeente, samen met de Kerk van de Nazarener in Crabbehof, voor het wijkgebied. Maandelijks is er een buurtlunch op zondagmiddag, met óók een korte verkondiging. Tijdens het winterfeest zorgt de kerk voor een levende kerststal en tijdens het zomerparkfeest voor kinderwerk en een evangelisatiekraam.

Het kerkgebouw is ook uitdeelpunt voor de Voedselbank.

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met bestaande organisaties; heel belangrijk daarbij is het Sociaal wijkteam Wielwijk. Wielwijk heeft een eigen ‘huisraadbank’, (Geef het Dordt) én ‘voedselbank’, met levensmiddelen waarvan de THT-datum in zicht komt uit een supermarkt in de wijk. Jos Cirkel, die dit onderdeel presenteerde, samen met  Nelleke Nuyten  van het wijkteam, hoorde van een wijkbewoner: “We hebben weer een kerk in onze wijk!”

Staartlicht
Staartlicht is een gemeenschapsvormingsproject dat in 2013 vanuit de Kandelaarkerk (GKv) is opgestart. Dit gemotiveerd vanuit de omgekeerde vraagstelling: Wat merkt een wijk wanneer je als kerk dingen gaat doen in een wijk waar geen kerk meer staat?

Paul de Romph, Pastoraal Buurtwerker, somt de reeds voor zijn komst opgestarte ontmoetingsactiviteiten op: de Kinderclub, ’Girls Only’, en de Wijklunches op de zondagmiddagen met aansluitend Thematijd, waar aan de hand van een stuk uit de Bijbel doorgesproken wordt over de betekenis ervan voor de bezoekers; alle drie om de veertien dagen. Verder is er ook jaarlijks een Alpha-cursus in het gebouw aan de Maasstraat. Als vervolg op een eerdere Alpha-cursus is er om de andere dinsdagavond een Bijbelstudie-avond, waar inmiddels ook andere wijkbewoners aan mee zijn gaan doen. Dan zijn er de "Schuif 's aan" ontmoetingsavonden, waar iedere donderdagavond 18-plussers welkom zijn voor een bakje koffie/thee en een praatje.

Al deze activiteiten worden gedraaid door vrijwilligers uit de Kandelaarkerk die zelf niet woonachtig zijn op de Staart, maar eens in de zoveel weken invliegen en daarna weer een aantal weken uit beeld zijn. Kortom, feitelijk dus niet echt present zijn, waardoor het  aangaan en verdiepen van relaties praktisch onmogelijk is ... Om die reden is er vanaf juli 2017 een ‘vast gezicht’ verbonden aan  Staartlicht, Zijn parttime contract stelt Paul in de gelegenheid bij alle activiteiten voor volwassenen present te zijn.

Daarnaast is er ook een Inloopspreekuur/Huiskamer opgestart waar Paul zelf, samen met een gastvrouw, elke woensdagmorgen mensen welkom heet voor een gezellig praatje of waar ze met hulpvragen terecht kunnen. Hierdoor is er naast ontmoeting nu ook sprake van ondersteuning voor Staart-bewoners, zowel op het vlak van diaconaat (sociaal maatschappelijk) als pastoraat (geestelijk welzijn). De sociaal maatschappelijke ondersteuning vindt plaats in samenwerking met het wijknetwerk van allerlei reguliere instanties, waar Staartlicht de hulpvragers naar toe kan leiden.

Kort samengevat is presentie voor Staartlicht: benaderbaar, bereikbaar en beschikbaar zijn op alle leefgebieden van Staart-bewoners. Dit vraagt een offer van jezelf: jouw agenda aanpassen aan de behoefte van de ander...


De hamvraag

De vraag die de aanwezigen meekregen in de pauze (en die langs deze weg ook aan de niet-aanwezigen wordt voorgelegd): .... wat neem jij mee om te bespreken in jouw kerkenraad? Want het zou prachtig zijn als in steeds meer wijken en buurten de kerk weer echt present is.


RONDJE LANGS DE VELDEN

Het traditioneel rondje langs de velden ging deze keer wat sneller, omdat er een lange lijst met mededelingen was.

   De Huisraadbank is al ruim een half jaar ‘uit de lucht’; oorzaak is dat de bank opnieuw haar opslagruimte (bij De Hoop) kwijtraakte. Maar er zijn gesprekken gaande over een permanente oplossing.

   Verschillende diaconale organisaties hebben vacatures. De Voedselbank zoekt o.a. een chauffeurs, een magazijnmedewerker en een teamleider intake en evaluatie (alles v/m). En bij SchuldHulpMaatje zijn nieuwe aspirant-maatjes (eveneens v/m) welkom. Diakenen zouden gemeenteleden gericht kunnen wijzen op deze mogelijkheden.

   Anita Stigter werd tot kerkelijk werker benoemd in Rotterdam; de vacature die hierdoor ontstaat bij Present zal door twee mensen (beiden 14 uur) worden ingevuld.

   Een vijftal gemeenten bood de Micha-cursus aan of gaat dat alsnog doen (zie het verslag van de bijeenkomst op 10 november 2016). Andere gemeenten kunnen overwegen de cursus voor het nieuwe seizoen op de agenda te zetten.

   Ariadne Pors gaf een samenvatting van het rapport Samen tegen armoede van de gemeente Dordrecht. 6000 Dordtse huishoudens (11,7%) moeten rondkomen van een laag inkomen en bij ongeveer 15.000 huishoudens  dreigen problematische schulden of die hebben daar al mee te maken. Het programma van de gemeente gaat over het voorkomen en aanpakken van schulden, het versterken van de startpositie van kinderen in armoede, werkende minima, gezondheid en armoede en het tegengaan van energiearmoede. U kunt hier het rapport lezen.

   Het DPD is een ‘doorstart’ van een platform van een WMO-platform van de kerken en ‘thuisbasis’ van de vertegenwoordiger namens de (d.w.z.: alle) Dordtse kerken in de WMO-adviesraad. Linco Nieuwenhuyzen, lid en voormalig diaken van de Gereformeerde gemeente (Julianakerk) is bereid gevonden deze plaats in te nemen. In de najaarsbijeenkomst hoopt hij zichzelf voor te stellen en zijn eerste ervaringen delen.

   Anita Stigter stopt dus als coördinator van Present, maar daarmee ook als bestuurslid van het DPD. Paul de Romph  (van Staartlicht, zie hierboven) volgt haar op.

   Timon biedt specialistische jeugdhulp en WMO begeleiding in aanvulling op lokale teams en diaconaat door kerken. Op dit moment zoekt de organisatie ambassadeurs, die vragen om vrijwilligers in hun gemeente willen doorgeven. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld gezocht naar een ‘supportgezin’ in de Vogelbuurt en  een maatje voor een jonge meid van 18 in Wielwijk. Zie de bijlage voor meer informatie.

  Steungezin (zie het verslag van 12 oktober 2017) komt vooralsnog niet naar Dordrecht. Mw. Els van de Berg, die zich hiervoor heeft ingezet, kreeg niet of nauwelijks respons op haar oproep; wegens gezondheidsproblemen moet zij nu stoppen met haar werk voor de caritas.

   Op de site van het DPD staat sinds kort - onder ‘ik zoek hulp’ - ook de rubriek Vakanties’; daar vindt u een lijst met linken naar de websites van organisaties die goedkope vakantie aanbieden voor mensen die anders niet met vakantie zouden kunnen omdat er geen geld voor is. Let op: mensen die hiervoor in aanmerking komen, beschikken wellicht ook niet over de mogelijkheid zelf de reiskosten naar het vakantieadres te maken.

   Zoals al genoemd: Anita Stigter stopt bij Present, en daarmee ook als bestuurslid van het DPD. Het zou voor de hand hebben gelegen haar uitgebreid toe te spreken en met een grote bos bloemen te laten vertrekken, als dank voor de grote verdienste die zij voor diaconaal Dordt - of de ‘arme kant’ van de stad - heeft gehad. Maar Anita is heel nadrukkelijk van ‘geen bloemen, geen toespraken’ (en al helemaal geen lintje). Daarom werd dit onderwerp dus overgeslagen. Min of meer, dan. Volgende bijeenkomst

Het DPD houdt haar najaarsbijeenkomst - onder het voorbehoud van Jakobus (4:13-15) - op donderdagavond 11 oktober.Sluiting

Vanuit de Kandelaarkerk van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Stadspolder, waar we deze avond te gast waren, sloot Paul de Romph af met gebed.
Verslag halfjaarlijkse bijeenkomst 12-10-2017

Door rijkdom arm geworden

Op de halfjaarlijkse bijeenkomsten van het DPD ligt de nadruk vaak op de situatie van ‘de arme kant van Dordrecht’: de mensen die afhankelijk zijn van de diaconale banken en/of in de schulden zitten. Dit keer ging het over een speciale groep onder hen: gemeentelieden of parochianen die vanuit een riante positie - leuke baan of bedrijf, royaal inkomen - te maken kregen met een inkomensval, en die grote moeite hadden of hebben om zich daaraan aan te passen.

Ariadne Pors, bestuurslid van het DPD en werkzaam in het het Sociaal Wijkteam in Krispijn, leidde het onderwerp in. Het is een onderwerp waar steeds meer oog voor komt; zelfs de reclame haakt in op deze problematiek. Wat kunnen diakenen en mensen van de caritas hierin betekenen voor hun gemeenteleden?
Omdat mensen die zo’n armoedeval meemaken zich - uit schaamte - niet altijd zelf melden, is het belangrijk te letten op signalen die ons op het spoor kunnen zetten: stress, onrust, proberen veel (over) te werken, minder verzorgd ogen, feestjes mijden (omdat er geen geld is voor cadeautjes) enz. Maar in sommige gevallen is het ook mogelijk vanuit bekende omstandigheden te concluderen dat er sprake is van zo’n armoedeval, of dat die gaat komen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als mensen hun baan verliezen, hun zaak failliet gaat, als ze ineens  verhuizen naar een kleinere koopwoning of gaan huren, of bij een scheiding. 
Een drastische vermindering van het inkomen vergt een snelle en drastische beperking in uitgaven en een bevriezing van de kosten. Vaak wordt dat te laat ingezien en dan is het ontstane gat veelal niet meer te dichten. En mensen die het goed hebben gehad, hebben soms niet geleerd te budgetteren; ze beseffen vaak ook niet hoe snel spaargeld opraakt. Of ze kiezen door de stress minder handige oplossingen (een dure lening afsluiten, bijvoorbeeld). De schulden die dan ontstaan, groeien als kool doordat er allerlei kosten bovenop komen. 
Het gevolg kan een dubbelleven zijn. Niet alleen ontstaan er maatschappelijke, psychische en praktische problemen, maar - bij kerkgangers - soms ook pastorale: zij voelen zich schuldig over zowel de schulden als de wijzen waarop ze geprobeerd hebben hun financiële situatie te redden. Ariadne waarschuwde voor de valkuilen waar diakenen in kunnen vallen. Zo kunnen de kleding en meubels die nog in de goede tijd zijn gekocht, verhullen dat er nu sprake is van armoede. Maar ook te snel conclusies trekken en zelf invullen wat er aan de hand kan zijn, is zo’n valkuil. 
Net als bij Job - hét voorbeeld van iemand die van grote rijkdom in diepe armoede terechtkwam en met wiens verhaal de avond geopend werd - geldt ook hier dat “degene die lijdt mag beginnen te spreken”, zie het gedeelte over de zwijgende vrienden, 2:11-13). Dat sluit doorvragen niet uit, wel (te snel) oordelen; daarvan zien we in het boek Job hoe het níét moet. 

Aansluitend was er onder leiding van bestuurslid Anita Stigter nog even tijd om na te denken over een aantal vragen, waaronder deze: Hebben wij als kerk de taak om te onderwijzen verantwoord met geld om te gaan?

Dit verslag laat geen opsomming van alle voorbeelden die in het verhaal van Ariadne Pors aan de orde kwamen, en van de andere vragen, toe. Maar u kunt de powerpoint waar ze allemaal opstaan hier downloaden.

Rondje langs de velden
Na de pauze was er traditiegetrouw ruimte voor diaconale organisaties die ontwikkelingen wilden melden of activiteiten in Dordrecht hopen te gaan ontplooien. 
 • Stichting Timon biedt professionele hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Dat gebeurt niet alleen door professionals maar er zijn ook veel vrijwilligers actief die met óf rondom  jongeren wonen die nog onvoldoende in staat zijn helemaal op dingen benen te staan (ze zijn ‘niet goed uit de pubertijd gekomen’). Meer informatie op de website; de vragen van Timon aan ‘Dordt’ vindt u hier.
 • Jan Slappendel, de voorzitter van de  WMO-adviesraad, vertelde over de ontwikkelingen die de raad de laatste jaren heeft doorgemaakt. Doordat er veel minder verordeningen worden opgesteld door de gemeente, moest die op zoek naar een nieuwe invulling van haar taak. Het bestuur van het DPD - vanouds de ‘thuishaven’ voor de vertegenwoordiger van de kerken in de raad - overlegt over een zinvolle vorm van uitwisseling.
 • Mw. Els van den Berg  van de caritas (zoals de diaconie inde Rooms Katholieke Kerk heet) raakte erg onder de indruk van het werk van steungezin.nl; zij zou graag zien dat deze organisaties ook in Dordrecht van de grond kwam. Mensen in een armoedesituatie kunnen via de website steun vragen om iets te kopen waar grote behoefte aan is of om een rekening te betalen waar geen geld voor is. Wie Els wil ondersteunen in haar streven dit ook in Dordrecht van de grond te krijgen, kan haar mailen: elsbergbruijs@gmail.com 
 • Arthur en Monique Moen vertelden over ontwikkelingen binnen Serve the city-Dordrecht.  De missie van Serve the City is om vrijwilligers te mobiliseren om op praktische wijze Gods liefde te laten zien aan mensen (in nood).Elke jaar vindt er in Dordrecht een Serve the City event plaats. Serve the City faciliteert deze dag met T-shirts, PR, communicatie en een inschrijfsysteem waarbij de vrijwilligers en de acties aan elkaar worden gekoppeld. Via de website stc-dordrecht.nl kunnen organisaties, kerken en vrijwilligers hun eigen acties aanmelden en uitvoeren. Vrijwilligers kunnen zich vervolgens via dezelfde website op de acties inschrijven. 
 • Wim de Haan, voorzitter van Stichting Present Dordrecht-Papendrecht vroeg aandacht voor de weinig stabiele financiële situatie; het bestuur zou graag zien dat er wat meer continuïteit komt inde giftenstroom. Daarom de oproep aan de aanwezigen voor een aantal jaren een bedrag toe te zeggen. Voor meer informatie: https://stichtingpresent.nl/dordrecht/ 
 • Er wordt gewerkt aan een overzicht van gratis of hele ‘goedkope’ vakantieadressen voor mensen die heel weinig te besteden hebben. Wie adressen weet, wordt verzocht dat te laten weten via het mailadres van het DPD, info@diaconaalplatformdordrecht.nl 
 • Verder blijven op hetzelfde mailadres suggesties voor de invulling van de halfjaarlijkse bijeenkomsten hartelijk welkom
 • en hoopt het DPD-bestuur dat diakenen en caritas-medewerkers hun gemeenteleden goed op de hoogte willen houden van wat er op diaconaal terrein speelt in Dordrecht, mede door de verslagen van het DPD onder hen te verspreiden. 

Het Diaconaal Platform Dordrecht is een non-budgetorganisatie; de halfjaarlijkse bijeenkomsten vinden telkens bij een andere kerkelijke gemeente plaats, die daarvoor geen rekening stuurt.  Deze keer waren we te gast in de Andreaskerk, de PKN-wijkgemeente in Wielwijk. Traditie is ook dat iemand uit de gastgemeente de avond afsluit; dit keer deed diaken Erwin Ista dat met dankgebed. 
Verslag halfjaarlijkse bijeenkomst 16 maart 2017


'Schuldig' gevallen . . . en weer opstaan?

Mensen kunnen diep vallen; soms door eigen schuld. We horen hun verhalen over wat er gebeurd is en hoe het zover heeft kunnen komen. Maar er zijn óók mooie verhalen over situaties waarbij mensen die na hun val ook weer opstonden en opnieuw begonnen. Daarover ging het tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform Dordrecht.

Waar het aan ligt, is niet duidelijk maar soms is de belangstelling voor een halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD ineens veel lager dan normaal. Dat gold ook voor de  bijeenkomst op 16 maart in het gebouw van de Volle Evangelie Gemeente Eljakim aan de Jan Ligthartlaan Dat terwijl bezoekers vaak aangeven programma's waarbij de praktijk van het diaconale werk centraal staat het meest te waarderen. En dat was zo op deze avond.Aan de hand van een aantal fragmenten uit een tweetal t.v.-programma’s gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. In de aflevering Aan lager wal van Kruispunt (uitzenddatum 30/10/2016) werd een stukje zichtbaar van een ouder echtpaar in Dordrecht dat in een vochtige garagebox terecht kwam (wellicht bij u om de hoek!) zonder wc en stromend water. Corrie van de Kraan en haar collega’s van MEE-buddyzorg krijgen regelmatig met zulke situaties te maken en soms kunnen ze mensen helpen weer ‘op te staan’. 
De tweede casus betrof een gezin uit Amsterdam dat, ondanks alle afspraken om dat te voorkomen, uit huis werd gezet vanwege een hele forse huurschuld; de vrouw had jarenlang alle aanmaningen voor haar man verborgen gehouden. Het gezin kwam niet onder de brug, maar bij ouders terecht en richtte daar voor de komende tijd de vliering voor zichzelf in; voorlopig komt het niet in aanmerking voor een andere huurwoning. (De serie waarin de situatie van deze familie voorkwam, Schuldig werd de afgelopen maanden goed bekeken; de hoofdrolspelers, waaronder Dennis van de dierenwinkel, waren ook bij De wereld draait door). 
Op de vraag aan de aanwezig wat ze meenemen van deze avond of wat ze achterlieten werd in beide gevallen het bieden van hoop en het voorzichtig omgaan met met het schaamtegevoel dat mensen met schulden kunnen hebben genoemd. Iemand anders noemde als belangrijk punt het inperken van de snelheid van het leven om bewogen te zijn met de mensen die zorg nodig hebben. In het ‘rondje langs de velden’ kwamen weer een aantal zaken langs.
 • De Micha-cursus, die het DPD op de  vorige bijeenkomst onder de aandacht bracht, wordt dit voorjaar in drie gemeenten gegeven: de Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam, de Christelijke gereformeerde Zuidhovenkerk en de Hervormde wijkgemeente Krispijn; een aantal gemeenten heeft plannen de cursus dit najaar op de agenda te zetten;
 • de WMO-adviesraad is bezig zichtelf opnieuw uit te vinden; als er duidelijkheid is over de doorstart van de raad zal het DPD een kandidaat voordragen om de kerken daarin te vertegenwoordigen; 
 • het uitwerken van plannen om tot méér samenwerking te komen tussen een aantal diaconale organisaties, om zo te voorkomen dat hulpvragers steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen én om in aanmerking te komen voor subsidies, verloopt moeizaam, maar er wordt nog steeds wel aan gewerkt; hopelijk kunnen we op de najaarsbijeenkomst wat concreter worden;
 • Serve the City: Caroline van Dijke - den Otter gaat haar taak als coördinator overdragen. De organisatie gaat iets anders ingericht worden, maar het werk dat de jongeren doen gaat door.
 • Present houdt de komende weken een paasactie ten behoeve van de Vrouwenopvang; jaarlijks worden 50-60 vrouwen (met hun kinderen) opgevangen omdat het huis niet meer veilig is vanwege geweld of misbruik. De vrouwen krijgen tijdelijk de beschikking over een gemeubileerd appartementje, maar moeten zelf zorgen voor toiletartikelen e.d. Present wil ervoor zorgen dat de vrouwen een ‘starterspakket’ krijgen; zie  http://stichtingpresent.nl/dordrecht/paasengelen/  
 • Martin de  Groot biedt budgetbeheer tegen een onkostenvergoeding, vooral voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen maar om de een of andere reden ook niet in aanmerking komen voor een vergoeding van de gemeente; zie budgetbeheermartindegroot.nl . Jan Verbueken, oudste in Eljakim, sloot deze bijeenkomst af met dankgebed. 

De volgende bijeenkomst van het DPD staat gepland op 12 oktober 2017. 

 We hebben nog twee andere berichten: 

 

 • We zijn blij u te kunnen melden dat ons bestuur weer compleet is: Ariadne Pors neemt de plaats in van Mels Terlouw. Ariadne is lid van de gereformeerde gemeente (Julianakerk) en daar  nauw betrokken bij de eigen ‘hulpdienst’ van de gemeente. In het dagelijks leven geeft zij leiding aan het Sociaal Wijkteam Krispijn.
 • Verder wordt, mede naar aanleiding van onze vorige bijeenkomst,  dit voorjaar op twee plaatsen de Micha-cursus aangeboden:
  • in de Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam (Ontmoetingskerk, Sterrenburg; De Wijnstok, Dubbeldam; De Bron, Stadspolders). 
  • in een samenwerking tussen de Hervormde wijkgemeente Krispijn en de Christelijke Gereformeerde Zuidhovenkerk. 

            Voor beide cursussen geldt dat ook niet-leden van deze kerken van harte welkom zijn
            als deelnemer. Voor aanmelding en nadere informatie over data, plaats en tijd kunt u 
            bij de contactpersonen terecht.

            Verder zijn er in een aantal andere gemeenten plannen de cursus na de zomer aan te 
            bieden. 

            Wilt u deze informatie doorgeven binnen uw kerk of gemeente. 

Verslag halfjaarlijkse bijeenkomst 10 november 2016:

Micha, en wat verder ter tafel kwam

Het eerste deel van de halfjaarlijkse bijeenkomst, op 10 november j.l. in de 
Julianakerk van de Gereformeerde gemeente, werd ingevuld door een presentatie van mw. Tiny Hoving, coördinator van Micha NederlandNa de koffie - met gevulde koek! - was er een lange rij mededelingen, stuk voor stuk het weten waard.

Micha .....
Micha Nederland is onderdeel van Micah Network, een wereldwijd netwerk van bijna 600 (ontwikkelings-)organisaties en kerken in 86 landen, met een ‘passion and commitment for integral mission’. De naam ontleent de organisatie aan Micha 6:8 
“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.” 

Micha wil werken aan bewustwording en activatie om christenen te stimuleren werk te maken van ‘goed en recht doen’. 
Daarvoor is er o.a. een Micha-zondag (dit jaar op 16 oktober j.l.) en een cursus van zes avonden. Daarbij gaat het om onderwerpen als ‘genieten van genoeg’, ‘zuivere koffie’ (niet geoogst door slaven of zwaar onderbetaalde arbeiders), eerlijke kleding (niet geproduceerd door kinderen), duurzaamheid, enz. 
Maar altijd in een weg die je nederig gaat met God. 
Het DPD hoopt dat deze avond kerkelijke gemeenten ertoe aanzet de onderwerpen op de agenda te zetten, o.a. door de cursus deze winter aan te bieden (bijvoorbeeld in de 40 dagen- of lijdenstijd). 
Voor mensen die de cursus willen gaan geven is er op 8 december een instructieavond; wie die bij wil wonen, kan dat laten weten aan Wim Aanen 
(078-6311943, 
j.w.aanen@filternet.nl ). 
Download hier de powerpoint die Tiny Hoving tijdens haar presentatie gebruikte.


..... en wat verder ter tafel kwam....


WMO-raad
Het DPD is een doorstart van een eerder WMO-platform van kerken; toen de wet werd behandeld in de Tweede Kamer werd namelijk afgesproken dat de kerken recht hebben op een vertegenwoordiger in de plaatselijke WMO-adviesaad. Het DPD werd de ‘thuishaven’ voor deze vertegenwoordiger. Hans Nieuwland, diaken inde Julianakerk, nam deze plaats als eerste in en hij werd opgevolgd door mw. Wilma van Rijn van de R.K. caritas. 
Maar omdat haar periode er nu opzit, keek het DPD al uit naar een opvolger (v/m). Tot de raad vlak voor onze bijeenkomst liet weten; ‘Al enkele jaren geleden hebben we het losgelaten om iemand van een bepaalde organisatie zitting te laten nemen in de Wmo adviesraad Dordrecht’. Vraag is of dat zomaar kan; dat gaat het DPD uitzoeken.


Armoedeonderzoek
Eind oktober werd Armoede in Nederland 2016 gepresenteerd, een onderzoek naar de hulpverlening door kerken en kerkelijke organisaties in Nederland. Voor de bezoekers van de DPD-bijeenkomst was een brochure beschikbaar met een aantal conclusies en verhalen. Zo besteedden kerken in totaal ruim 36 miljoen aan hulp; een kleiner wordende kerk verleent méér hulp. Het onderwerp armoede is geen taboe meer, en er wordt in deze vorm van hulp veelal samengewerkt met andere geloofsgemeenschappen. 
Organisaties en kerken helpen veelal iedereen die hulp nodig heeft; of hulpvragers lid zijn van de kerk in de meeste kerken geen rol. En als het dat wel doet, is er in de helft van de gevallen nog de overtuiging dat dat niet zo zou moeten zijn. Het onderzoeksrapport, de brochure én de uitgave 
Betrokkenheid troef, Inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland zijn te bestellen of gratis te downladen, via www.kerkinactie.nl en/of www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

Samenwerking hulporganisaties
Hans Bruggeman vertelde over een nieuwe poging om voor een aantal hulporganisaties - de diaconale banken, het Sociaal Fonds der Kerken, SchuldhulpMaatje, Present, en mogelijk ook anderen - toe te werken naar één loket; daardoor hoeven hulpvragers net bij iedereen instantie opnieuw hun verhaal te doen en gegevens te overleggen, maar is het wellicht ook mogelijk om subsidie te krijgen voor de organisaties die nu buiten de boot vallen. Er zijn gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeente en die krijgen een vervolg. 

Terugkoppeling
Tijdens de bijeenkomst in maart, toen we stil stonden bij het 5-jarig bestaan van het DPD, is aan de bezoekers gevraagd op welke manier men zelf betrokken was bij de hulp aan ‘de arme kant van Dordrecht’, maar ook welke rol men zag voor het DPD (de reacties hangen aan het verslag van deze bijeenkomst op de DPD-site. 
Over de reacties op die laatste vraag, naar een mogelijke rol van het DPD, gaf Anita Stigter een terugkoppeling. Daarbij bleek dat het antwoord op een aantal vragen al op de 
site van het DPD staat. Zo kan iemand die op zoek is naar advies en hulp beginnen te zoeken in de rubriek Ik zoek hulp; daar staan verwijzingen naar de sites van veel hulporganisaties, gerubriceerd en wel. En wie er op die manier niet uitkomt, kan altijd een vraag sturen. De kerkelijke gemeenten die zich hebben aangesloten bij het DPD staan ook op de site.
Het DPD is zelf geen hulpinstantie (alleen maar een platform), dus de vraag om een aanbod van spullen via de website aan te bieden speelt zij door aan de Huisraadbank. 
Meer bijeenkomsten organiseren dan twee per jaar lijkt het bestuur geen goed idee; waarschijnlijk zou het ten koste gaan van de opkomst. De tip om actuele ontwikkelingen op de site te melden, wordt meegenomen. Het DPD wil ook die komende jaren kerken/diakenen én hulporganisaties blijven verbinden. 


Engelenproject Present
Rond de kerstdagen wil Present graag mensen de kans bieden om voor iemand die zij of hij (nog) niet kent iets aardigs te doen. 
U kunt dus voor iemand als het ware een engel zijn! U kunt hierbij denken aan het sturen van een leuk pakketje, maar ook een activiteit of een andere attentie is mogelijk. Het is niet de bedoeling dat er grote grote cadeaus worden gegeven; het gaat om een attent gebaar en dat mag van alles zijn. Voor mensen die engel willen zijn of iemand willen aanmelden is het adres 
http://stichtingpresent.nl/dordrecht/kerstengelen/  

De Wijkburger
Henk-Jan Seesink vertelt over dit initiatief van de plaatselijke afdeling van de Christen Unie en SGP.  De partijen  werken  i n  Dordrecht  samen   om  de  burger  te  ontmoeten.  Via  wijkburgers  is het  mogelijk  om  naar  burgers  te  luisteren.  Waarvoor  zijn  burgers   dankbaar  en  waar  is  er  nood?  Wijkburgers  zullen  de   problemen  in  eerste  instantie   niet  gelijk  kunnen  oplossen,  maar  bieden  de mogelijkheid  om  het  netwerk  omtrent  politie k,  kerken  en  organisaties  signalen  te  geven. Verder nemen wijkburgers deel aan evenementen in de wijk. Ben je iemand die als christen betrokken wil zijn in de wijk? Mail dan naar christenunie.dordrecht@gmail.com


Dordtse Evangelisatie
De DE zoekt gemeenten die eenmaal per zes weken de kraam op de Dordtse markt - die daar al 75 jaar staat - willen ‘bemensen’, én  mensen die willen helpen boodschappen, die anders weggegooid zouden worden omdat ze tegen de THT-datum aanzitten, te bezorgen bij stadsgenoten die daar heel veel behoefte aan hebben, maar net niet voldoen aan de criteria van de Voedselbank. Zie www.dordtse-evangelisatie.nl voor de contactgegevens van de genoemde én andere werkgroepen. 

  Volgende bijeenkomst
  Tenslotte nog de aankondiging dat de volgende bijeenkomst van het DPD staat gepland voor donderdagavond 16 maart 2017; locatie:EljamkimJan Lightartlaan 3 te Dordrecht

  Diaken Willem van Valen van de Julianakerk sloot de avond af met dankgebed. 

  10 maart 2016 - Vijf jaar DPD


     
  L.S.,

  Tijdens de tien voorafgaande halfjaarlijkse bijeenkomsten van het DPD ging het vaak over de ‘nood’ van stadsgenoten met financiële problemen en de organisaties die daarin proberen te helpen. De afgelopen twee jaar waren vooral de bezuinigingsmaatregelen van de overheid, én de gevolgen daarvan, onderwerp van gesprek.
  Maar op deze ‘jubileumbijeenkomst’ - het DPD bestaat deze maand vijf jaar, vandaar een gebakje voor iedere bezoeker  - stonden de diakenen en de diaconieën centraal.
  Een diaken heeft niet in alle kerken een vergelijkbare functie en opdracht. Maar bijna overal is haar of zijn positie in de praktijk toch wat ‘ondergeschikt’; niet volgens de kerkorde, maar wél in de beleving van veel gemeenteleden.  Eerst komt de voorganger, dominee of priester, dan een poosje niks, dan de oudste of ouderling, dan weer even niks, vervolgens de diaken en tenslotte het ‘gewone gemeentelid’. Mooi is het dan om te lezen dat Jezus zich presenteert als diaken: hij kwam niet om “om gediend te worden maar om te dienen (diakonesai) en zijn leven te geven als losgeld voor velen.” (Mt. 20:28).
  Aan vier mensen die als diaken of anderszins in hun gemeente nauw betrokken waren bij diaconaal werk, was gevraagd iets te zeggen over hun werk. Vertegenwoordigers van de Rooms-katholieke caritas, de diaconie van de Hervormde gemeente Dordrecht, de Gereformeerde Gemeente (Juilianakerk) en de Volle Evangeliegemeente Eljakim gaven antwoord op een viertal vragen:

   

  1. Wat waren je verwachtingen voordat je begon aan je taak als diaken. Vertel waar jij graag bereid voor was om je voor in te gaan zetten. Wat is je passie als diaken. 
  2. Geef een voorbeeld uit jullie praktijk wat mooi was om te doen en waar je als diaken trots op bent. Een topper! 
  3. Geef een voorbeeld van een actie die beter had gekund of die je eigenlijk achteraf nooit had moeten doen. Wat hebben jullie hiervan geleerd? 
  4. Hebben jullie een visie ontwikkeld voor de komende 5 jaar? Zo, ja kun je daar kort iets over vertellen? Wat zijn de beleidskeuzes die gemaakt zijn voor de diaconie? 

   Aansluitend gingen de aanwezigen in groepen uit elkaar om ervaringen uit te wisselen. Gevraagd werd naar de diaconale activiteiten van de kerk, welke diaconale organisaties de gemeente steunt en welke voorbeelden van de inleiders inspirerend waren. Daarnaast de vraag welke rol het DPD de komende vijf jaar kan spelen aan de orde, en hoe zij de verbinding tussen diaken uit verschillende kerken kan versterken. Klik hier voor een overzicht van de reacties.

   
  Rondje langs de velden

   Traditiegetrouw stond ook een ‘rondje langs de velden’ op het programma.

    Present is dringend op zoek naar een Dordts bestuurslid. Zie de website van de  organisatie voor de profielschets.

  • SUN-Drechtsteden neemt inmiddels aanvragen voor financiële steun bij urgente noden in  behandeling; vooralsnog alleen van professionele organisaties. Zie sundrechtsteden.nl  voor de voorwaarden en werkwijze.
  •  “Stichting Werkbank stelt zich ten doel: het ondersteunen van (jonge) kwetsbare mensen  in de Drechtsteden bij het vinden en aangaan van een arbeidsbetrekking van een betaalde arbeidsbetrekking/dienstverband” en houdt voor de doelgroep wekelijks een werkcafé. Zie www.werkbankdrechtsteden.nl
  • Stichting ANDERS daagt ondernemers uit om een stukje van hun unieke  diensten/producten/talenten beschikbaar te stellen aan mensen in de samenleving die  dát keihard nodig hebben. Zie http://stichtinganders.nl    
  • Jarenlang bracht Ebe Bruinsma in z’n eentje zes dagen per week boodschappen - die de  volgende dag niet meer verkocht mochten worden - naar stadsgenoten die die hulp hard  nodig hadden. Dat werk gaat door, maar nu met méér mensen, onder de vlag van de  werkgroep Dagelijks brood van de Dordtse Evangelisatie. 

  Een diaken van de Ontmoetingskerk, waar we deze avond te gast waren, sloot de bijeenkomst af met een gebed en het zingen van twee coupletten van lied 416 uit het ‘nieuwe liedboek’: Ga met God en Hij zal met je zijn.

   En toen arriveerde  toch nog - wat later dan gepland, maar dus net op tijd -  Bert van de Burgt; ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan hield hij een korte toespraak. Naast felicitaties kwam hij terug op een wens die hij een aantal jaren geleden ook al eens uitte: dat hulpvragers niet bij iedere instantie opnieuw een intake zouden hoeven doen. Verder wees hij op de zorgelijke situaties van mensen die in de problemen komen doordat ze iets meer gaan verdienen, maar in een inkomensval terecht komen doordat ze dan geen gebruik meer kunnen maken van voorzieningen als toeslagen, vrijstelling van gemeentebelastingen en de heffing van het waterschap.

   

  De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD staat gepland voor donderdagavond 
  10 november
   in de Julianakerk.
     
  29 oktober 2015.....Kerken en WMO:

  en nu praktisch

  Afgelopen voorjaar hield dr. Herman Noordgraaf voor het Diaconaal Platform Dordrecht een boeiende lezing over Kerk en WMO; u vindt hier het verslag van deze avond. Maar aan boeiende lezingen hebben mensen ‘in nood’ op zich niet zoveel; daarom was de najaarsbijeenkomst gericht op de praktijk: bezoekers konden twee ronden ‘speeddaten' met organisaties die de hulp van vrijwilligers prima kunnen gebruiken. 

  Bij de opening klonken de bekende woorden uit Jeremia 29; daar wordt het volk van God, Israel, opgeroepen vrede, shalôm, te zoeken en te bidden voor Babel, de goddeloze of anti-goddelijke stad - bekend van de torenbouw en het boek Openbaring - waarheen het volk in ballingschap is gevoerd. In de vertaling van de NBV: Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Aan de opdracht is dus een belofte verbonden

  Ariadne Pors van het Sociale Team (ST) in Krispijn gaf een 
  korte uitleg over deze teams. Aanleiding tot het instellen ervan was het feit dat er een versnipperd aanbod was van voorzieningen, waarbij mensen met een meervoudige problematiek tussen wal en schip vielen; zij werden van hot naar her gestuurd om overal wat hulp te vragen. 
  Tot de 
  doelgroep horen vooral wijkbewoners met een meervoudige hulpvraag en een verminderde zelfredzaamheid. De teams zijn dan ook generalistisch: mensen uit verschillende organisaties bieden algemeen maatschappelijk werk (Vivenz), cliëntondersteuning (MEE), pedagogische ondersteuning (Careyn), er zijn medewerkers van Flexus Jeugdplein, de woningbouwverenigingen (Woonbron en Trivire) én zichtbare schakel-verpleegkundigen van Aafje, Internos en Wielborgh. 
  In Dordrecht zijn vijf ST’s, nogal ongelijk verdeeld over de stad: Dordt-West heeft er drie, één in respectievelijk Krispijn, Wielwijk en Crabbehof. In het oosten van de stad moeten Sterrenburg, Dubbeldam en Stadspolders het met één team doen en hetzelfde geldt voor Dordrecht-Noord: daar werkt het ST in het centrum, de Noordflank, Reeland en de Staart. Hoofdonderdeel van de avond waren twee speeddate-ronden van ieder 20 minuten, waarin bezoekers - dit keer niet alleen diakenen, maar ook de nodige andere gemeenteleden - kennis konden maken met de vijf ST’s, mensen van Vluchtelingenwerk, een regionaal samenwerkingsverband van christelijke organisaties (De Hoop, Lelie Zorggroep) en organisaties die actief zijn in de zorg voor dak- en thuislozen (incl. ex-gevangenen). Doel was potentiële vrijwilligers en organisaties die daarnaar op zoek zijn te koppelen; de toekomst moet uitwijzen in hoeverre dat gelukt is. Omdat het programma wat uitliep, werd het onderdeel mededelingen sterk ingekort. 
  I
  n dit verslag geven we ze wel volledig weer:

  * Op de middag van deze halfjaarlijkse bijeenkomst, 29 oktober, ging Stichting Urgente Noden-Drechtsteden van start. De Drechtraad heeft recent ingestemd met de komst van SUN en geld beschikbaar gesteld voor de organisatie, zodat iemand aangesteld kan worden die - om te beginnen - bijdragen van grote fondsen kan binnenhalen. Een welkom aanvulling op het Sociaal Fonds der Kerken; daar wordt steeds vaker een beroep op gedaan, zodat men afgelopen zomer al tegen de bodem van de kas aankeek. 

  * Minder goed nieuws is er over Present Dordrecht-Papendrecht. Omdat de 
  gemeente Dordrecht weigert de stichting financieel te steunen en ook de ondersteuning van fondsen wegviel, zal het werk vanaf begin 2016 (vrijwel) stil liggen. Het bestuur hoopt wel een doorstart te maken, maar dat zal niet direct kunnen. Met het verdwijnen van Present komt niet alleen de inzet van 600 vrijwilligers bij het leegruimen van vervuilde huizen en tuinen, het behangen en schilderen van woninkjes en heel veel andere klussen ten behoeve van mensen zonder budget op de tocht te staan; Dordrecht loopt de kans ook de zeer gedreven coördinator van de organisatie, Anita Stigter, te verliezen; zij is de vrouw met het grootste netwerk in professionele en vrijwilligersorganisaties én de kerken.

  * SchuldHulpMaatje Drechtsteden kan gelukkig wel door, zij het zonder betaalde coördinator. Omdat financiële steun nodig blijft, ontvangen de kerken bij dit verslag een brief van de stichting. De volgende bijeenkomst van het DPD staat gepland voor 10 maart 2016. Eduard Berrevoets, oudste in de gemeente Jozua - waar het DPD gastvrij werd ontvangen en gebruik kond maken van de grote samenkomst zaal én drie andere zalen, nodig om dit programma mogelijk te maken - sloot de avond af met gebed.

  Wie de avond gemist heeft, maar wel ingezet wil worden, kan gewoon binnenlopen bij de Sociale Teams en Vluchtelingenwerk. Bel of mail voor informatie over de andere genoemde organisaties

  De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst staat gepland op donderdag 10 maart 2016
  10 maart 2015....Kerken en WMO

  Het Diaconaal Platform Dordrecht is ooit ontstaan als doorstart van een WMO-platform van de kerken. Die kerken mochten namelijk gezamenlijk een vertegenwoordiger aanwijzen voor de Dordtse WMO-adviesraad. Het kerkelijk platform fungeerde als thuishaven voor de vertegenwoordiger en het DPD heeft later deze functie overgenomen; de huidige vertegenwoordiger, mw. Wilma van Rijn, maakt deel uit van het bestuur van het DPD.  
  Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD, die gehouden werd op 10 maart in de Krooswijkhof van de Christelijke Gereformeerde Kerk Centrum,ging het over de de WMO en de kerken. Dr. Herman Noordegraaf,docent Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) was bereid naar Dordrecht te komen en het onderwerp in te leiden. Aan de voorzitter van de Dordtse WMO-raad, dhr. Kees Vos, was gevraagd een reactie te geven op de lezing van Noordegraaf en in te gaan op de Dordtse situatie.

  Dhr. Herman Noordegraaf

  Dr. Noordegraaf begon zijn lezing met een korte samenvatting van de geschiedenis van het diaconaat.  In de vroeg-christelijke gemeente vielen de christenen op door hun omzien naar mensen in nood. 
  Zij brachten in praktijk wat Jezus in Matthe
  üs 25 noemt als de onbewuste daden van de schapen, die  Zijn Koninkrijk mogen binnengaan; samen met het begraven van de doden vormen die daden de bekende zeven werken der barmhartigheid.

  Door de eeuwen heen heeft de kerk het omzien naar de naaste als haar roeping gezien én in praktijk  gebracht; denk aan de hofjes in de Nederlandse steden, maar ook aan de ziekenhuisjes in Afrika die door christenen zijn gesticht.

  Nu moeten de kerken zich opnieuw bezinnen op het vormgeven aan hulp aan de naaste. 
  Nadat het een paar decennia geleden leek of hun rol was uitgespeeld - de overheid zorgde voor alles met uitkeringen, zorginstellingen enz. - zijn kerken en anderen weer volop in beeld om invulling te geven aan de participatiemaatschappij. 
  Participatie is gericht op meedoen in de samenleving, waar nodig met informele en formele ondersteuning. De sociale samenhang tussen individuen moet worden gestimuleerd.

  Het antwoord op de vraag of kerken bij die ontwikkelingen worden betrokken verschilt per gemeente en per regio. Sommige burgerlijke gemeenten moeten niets van de hulp van kerken hebben; dat ligt waarschijnlijk ook vaak aan de onwetendheid. Er kan zelfs afwerend worden gereageerd omdat er frustraties zitten. Als reden wordt dan "scheiding tussen kerk en staat" genoemd. Wantrouwen tegen religie kan daarvan de kern zijn.

  Andere gemeenten weten wat kerken doen maar betrekken hen niet actief. Weer anderen, ondernemen actief stappen om kerken actief te betrekken.

  Voor de kerk is de opdracht: betrokken zijn op God en de naaste. Dat kan uitmonden in een veel actievere bijdrage aan de samenleving. Via netwerkvorming kunnen christenen en kerken elkaar, binnen en buiten, versterken. Daarvoor moeten zij zich wel bewust zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden die ze hebben: wat kun je wel en wat kun je niet als kerk? 
  Inventariseer dat binnen je kerk, zo luidde het advies van Noordegraaf. Het kan een combinatie zijn van zowel diaconaat als pastoraat. Er is een 
  diaconale monitor die je als kerk als hulpmiddel kunt invullen. Dat helpt een kerk om een juiste inventarisatie te maken. 

  Kees Vos beaamt van harte wat door dr. Noordegraaf naar voren is gebracht. Hij wijst nog op de vijf 
  wijkteams in Dordrecht en roept de kerken op om strategische allianties aan te gaan met andere organisaties.
    Daarbij hoort ook de oproep om nauw met de WMO-adviesraad samen te werken.

  Het laatste half uur wordt - bijna traditiegetrouw - gebruikt voor een rondje langs de velden; tenminste, de velden waarover ontwikkelingen zijn te melden:

     Anita Stigter kan verheugd melden dat de oproep tijdens de vorige bijeenkomst succes         heeft gehad: Hip/Present kan na een gesprek met de wethouder een nieuwe                         subsidieaanvraag indienen*;

     Schuldhulpmaatje Drechtsteden moet het sinds begin dit jaar zonder betaalde coördinator 
      stellen; in de vijf Drechtsteden waarin de organisatie actief is, proberen ervaren maatjes       de taken van Lisanne Vader over te nemen;

     De Huisraadbank heeft een paar maanden stil gelegen, maar is vanaf begin april weer actief;

     ReconnAct is een maatjesproject dat jonge, kwetsbare mensen wil helpen om hun kansen       op werk te vergroten, o.a. door netwerkbijeenkomsten; Arthur Moen probeert het project ook in Dordrecht van de grond te tillen; klik hier voor de korte powerpoint.

     De komst van SUNN naar Dordrecht is vertraagd, maar er wordt wel aan gewerkt, zo           vertelde Ton Wulfert van het (voorlopige) stichtingsbestuur.*

         * Zie het slot van het verslag van de vorige bijeenkomst.


  Nog een paar mededelingen:

     De lezing van dr. Noordegraaf staat niet uitgewerkt op papier, maar hier vindt u een artikel van 
      hem over hetzelfde onderwerp: Kerken en Wmo - een zoektocht, gepubliceerd in Diaconie     & Parochie (jaargang 28, nr. 1 maart 2015)

     De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD staat gepland voor donderdag                 29 oktober 2015.

   

  10 november 2014:

  ... en wat doen we daaraan?

  Wat komt er op ons af? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD in maart van dit jaar. Vertegenwoordigers van de Sociale Dienst Drechtsteden vertelden toen wat alle wijzigingen - of: bezuinigingen - in de zorg gingen betekenen voor de burgerlijke gemeente. De verwachting was (en is) dat dat ook consequenties heeft voor de caritas, diaconieën en hulporganisaties; er zullen waarschijnlijk nog meer vragen op hen afkomen en er zal nog méér naar hen gekeken gaan worden als er gezocht wordt naar participerende burgers. Daarom stond deze avond de praktijk centraal: wat doen we daaraan?

  Opening

  Voor deze najaarsbijeenkomst bood de Baptistengemeente 
  in de Kruiskerk aan de Vrieseweg gastvrijheid. 
  (Wel vreemd, overigens, dat er voor deze praktische 
  avond veel minder belangstelling was dan op de 
  avond over de wijzigingen en bezuinigingen  in de zorg. 
  Maar goed, de praktijk.)

  DPD-voorzitter Wim Aanen opende de avond met de 
  lezing van de overbekende woorden uit 
  Matteüs 25 : 31-46, waar Jezus duidelijk 
  maakt dat hulp aan de onaanzienlijkste van zijn 
  broeders betekent dat die hulp aan Hem is 
  verleend. Maar op welke manier bepaalt dat 
  ons handelen: moet je dan gewoon altijd en 
  iedereen geven wat hij of zij vraagt, of zijn daar ook grenzen aan.

   

  Praktijksituaties

  In groepjes spraken de aanwezigen op deze avond over zeven praktijksituaties; in de meeste gevallen situaties die ook werkelijk spelen of recent speelden in Dordrecht. Het ging o.a. over:

  * een ernstig zieke uitgeprocedeerde asielzoeker;

  * iemand die met ’drie keer niks’ (geen onderdak, geen uitkering, geen identiteitsbewijs) uit de gevangenis was ontslagen;

  * een noodkreet van een gezin dat binnen een paar dagen uit huis gezet dreigde te worden;

  * een Oost-Europeaan (uit een niet-EU-land) die op een toeristenvisum - dat nu bijna verlopen was - naar Nederland was gekomen, en nu vroeg om geld voor een retour-vliegticket, zodat hij over drie maanden weer terug kon komen naar Nederland;

  * ’broodnood’ bij een gezin dat het boodschappengeld had uitgegeven aan twee nieuwe banden voor de auto, omdat de politie dreigde die in beslag te nemen;

  * een alleenstaande vrouw in een woning die tot de nok toe vol lag met rommel.

  Steeds was de vraag; wat doe je als caritasmedewerker, diaken of hulporganisatie met deze verzoeken om steun; gewoon helpen en betalen, indachtig Matteüs 25, of soms ook nee zeggen? Klik hier om de powerpoint te downloaden.

  Aansluitend vertelden mensen uit de praktijk - o.a. van Stichting Ontmoeting, Vluchtelingenwerk en Hip/Present - hoe men de hulpvraag had opgepakt, en waarom sommige hulpvragers ’nee’ te horen hadden gekregen. Daarbij kwamen ook nieuwe ideeën naar voren, bijvoorbeeld om de Oost-Europeaan naar een parkeerplek te brengen waar veel vrachtwagens uit zijn vaderland stonden te wachten op een retourvracht en hij dus wellicht een lift zou kunnen krijgen.

  De gemeente Dordrecht en de participatiemaatschappij

  Nadat er op deze manier ook een aantal prachtige voorbeelden langs waren gekomen waarbij vrijwilligers van Hip/Present niet alleen mensen langzaam maar zeker uit de rommel, maar ook uit hun isolement konden halen, was het extra schrijnend dat aan het slot van de bijeenkomst, in de rubriek mededelingen, verteld moest worden dat deze organisatie geen subsidie meer krijgt van de gemeente Dordrecht. 
  Dat betekent dat Hip/Present verder moet zonder coördinator, of in ieder geval met een coördinator die veel minder uren beschikbaar heeft. Consequentie is wellicht dat een vrijwilligersbestand van 600 mensen - 600 participerende burgers - uiteen zal vallen en veel minder inzetbaar zal zijn. Een gemeente die wil dat burgers participeren, ondergraaft zo haar eigen doelstelling, was de overtuiging van de aanwezigen.

  Het DPD gaat hierover een brief schrijven aan de gemeente en stuurt die ook door aan de kerken, met de vraag het aan de gemeente Dordrecht te laten weten als men de brief onderschrijft.

  Ook het bestuur van SchuldHulpMaatje kijkt met zorg naar de begroting voor volgend jaar; het heeft het niet aangedurfd het contract met Lisanne Vader te verlengen, zodat de stichting vanaf 1 maart verder moet zonder coördinator. Over subsidie voor SHM is overigens nog geen definitief besluit genomen door de gemeenten van de Drechtsteden; de hoop is dat er wel genoeg binnen zal komen uit kerken, fondsen én de gemeente om het werkt voort te laten bestaan.

  SUNN

  Verder was er een mededeling over de mogelijke komst van SUNN - Stichting Urgente Noden Nederland, zie www.sunnederland.nl - naar Dordrecht. De organisatie wil ook in Dordrecht een noodhulpbureau in het leven roepen en daarmee óók uitvoering geven aan het streven dat het DPD had met de samenwerking tussen een zevental hulporganisaties. U gaat er meer van horen.

  Volgende bijeenkomst

  Het DPD is steeds te gast bij een andere kerk of gemeente. Maar omdat het voor diverse gemeenten die nog niet aan de beurt kwamen, lastig is het DPD te ontvangen op maandagavond, is besloten daar in het vervolg niet strak aan vast te houden. 
  De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst hoopt het DPD dan ook te houden op 
  DINSDAG 10 maart 2015 in de Krooswijkhoef van de Christeljke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum.


  10 maart 2014:
  Wat komt er op ons af?

  (U kunt hier de powerpoint presentatie downloaden)
    

  Vertegenwoordigers van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) lieten het steeds al horen: er komt heel wat op ons af. En dat bedoelden ze niet positief. De bezuinigingen die in Den Haag werden bedacht, gaan grote gevolgen hebben voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering en van zorg. Veel taken worden door de landelijke overheid gedelegeerd aan de gemeenten, maar die moeten het dan wel aanzienlijk (40% !) goedkoper gaan doen dan tot nu toe.

  Gelukkig hebben de ’constructieve drie’ (ChristenUnie, SGP en D’66) heel wat scherpe kantjes van de kabinetsplannen kunnen wegvijlen, maar het geldt nog steeds: er komt heel wat op de gemeenten, en daarmee ook op hulpverleners en diaconieën, af. Omdat we wel eens wilden weten wat dat dan precies is, heeft het DPD aan de SDD gevraagd dat te komen vertellen. Die wilde dat graag doen, maar wel met de kanttekening  dat in Den Haag nog niet alle knopen zijn doorgehakt. Op 10 maart kwamen ruimt 50 diakenen en andere belangstellenden naar de Open Hof in de Herschelstraat voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD voor deze voorlichting.

   

  Participatiewet

  Op 1 januari 2015 gaat de participatiewet in. Uitgangspunt daarin is dat iedereen naar vermogen dient te werken. Er komt één regeling voor mensen aan de - zo genoemde - onderkant van de arbeidsmarkt. Daartoe worden de bijstandswet (WWB), de regeling voor jonggehandicapten (Wajong) en die voor de sociale werkplaatsen (WSW) samengevoegd. Voor wie nu een Wajong-uitkering heeft of op een sociale werkplaats werkt, verandert er weinig of niets, maar er worden geen nieuwe mensen meer toegelaten tot deze regelingen. Voor gehandicapten blijft er de  mogelijkheid om ’beschut werk’ te doen; werkgevers kunnen loonkostensubsidie ontvangen voor het deel dat de werknemer gehandicapt is.

   

  De Wet werk en bijstand (WWB)

  Dit laatste ’vangnet’ dreigde door de toename van het aantal mensen dat er een beroep op deed, onbetaalbaar te worden. Daarom gaat er op bezuinigd worden. Zo krijgen mensen die een woning met elkaar delen een lagere uitkering; het aantal bewoners - jongeren onder de 18 en studenten uitgezonderd - wordt bepalend voor de uitkering.

  Verder mag de gemeente van iedere uitkeringsgerechtigde een tegenprestatie vragen in de vorm van ’vrijwilligerswerk’; dit mag echter nooit een vervanging zijn van betaald werk. Mensen die niet hun uiterste best doen om werk te vinden, kunnen sancties verwachten. Die zijn gelukkig minder streng dan eerst werd voorgesteld. Zo was het plan mensen die werden afgewezen bij een sollicitatie omdat zij geen ’passende’ kleding droegen, drie maanden uit te sluiten van een uitkering; die maatregel heeft het gelukkig niet gehaald. Maar de gemeente kan nog steeds sancties opleggen aan mensen die niet willen verhuizen of reizen t.b.v. werk, of die bij een sollicitatie worden afgewezen vanwege hun uiterlijk of gedrag.

   

  Zorg

  Een derde belangrijke wijziging is er op het gebied van de zorg: de voorzieningen die nu nog onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vallen, gaan deels onder de WMO vallen, deels komen ze in andere regelingen. Belangrijke doelstelling is ook hier: bezuinigen. Zo is het de bedoeling 40% te bezuinigen op de huishoudelijke ondersteuning en 40-50% op inkomensregelingen. Dat willen de Drechtsteden bereiken door bewoners voor ’kleine’ zaken zelf op te laten draaien of hen een beroep te laten doen op hun familie en sociaal netwerk. Daaromheen komen algemene voorzieningen: vervoer, mantelzorgondersteuning enz. Daar weer omheen komen maatwerkvoorzieningen als thuisondersteuning, logeervoorzieningen, activering, inkomenssteun en opvang.

   

   

  Wat betekent dit allemaal voor de diaconie?

  Wat de consequenties precies zullen zijn voor kerken en hulporganisaties, zal nog moeten blijken. Maar het zou kunnen zijn dat er de komende jaren nog veel meer op hen afkomt, omdat meer mensen buiten de boot gaan vallen. Daarom is het zaak dat kerken en SDD  meer gezamenlijk oppakken om er voor te zorgen dat de burgers verder komen

  Mensen die onvoldoende zelf of onbewust zaken verkeerd benaderen of dat laten weten, moeten we gezamenlijk helpen om te voorkomen dat de SDD de WWB om die reden moet toepassen door een sanctie toe te passen voor een bepaalde periode . Het is immers voor niemand leuk om een paar weken of maanden zonder inkomen te zitten, maar voor wie het met een bijstandsuitkering moet doen, kunnen de gevolgen dramatisch zijn. Daarom gaan we ook verder in gesprek om te kijken of wij de samenwerking nog kunnen verbeteren, zodat de uitkering alleen daar terecht komt bij degene die daar recht op heeft. Daarom besloot Anita Stigter het gesprek met een oproep aan de SDD om heel terughoudend te zijn in het toepassen van sancties. 

  Mededelingen:

  Aan het slot konden er nog een aantal zaken gemeld worden vanuit de hulporganisaties:

  Het DPD verstuurde een aanvraag aan het Oranjefonds om de beoogde samenwerking (zie www.diaconaalplatformdordrecht.nl/samenwerking) te kunnen realiseren. Als alles volgens plan
     verloopt, kan die na de zomer ingaan.

  De Kledingbank kreeg een groter winkelpand op de Sint Jorisweg (naast Kunstmin) dat begin april opengaat.

  *De Huisraadbank beschikt binnenkort ook over een pand in de stad, waar kleingoed tegen hele lage prijzen verkocht gaat worden; dit pand staat aan de Reeweg.

  St. Ontmoeting houdt (als u dit leest: hield) op 20 maart een infobijeenkomst in de Julianakerk over haar nazorgtraject voor ex-gedetineerden.

  Present bestaat in september 5 jaar; er komt een lustrumcongres.

  Het DPD heeft op haar website nu ook een rubriek ”Ik wil helpen”. Diaconale organisaties kunnen in een enkele zin aangeven wat of wie ze zoeken, met daarbij een link naar de eigen
     website.

  Vluchtelingenwerk zoekt ook nog vrijwilligers en steun.

  De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD staat gepland voor 10 november. 

  Sluiting

  Ruim 50 diakenen en nader belangstellende waren deze avond  te gast bij de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Diaken Martin Veerbeek van deze gemeente sloot als gastheer de avond af met gebed.

   

  4 november 2013: 
  Dweilen én de kraan dicht draaien?


  De halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD werd deze keer gehouden in de Titus Brandsma Gedachteniskapel van de Rooms Katholieke Verrezen Christuskerk aan de Nolensweg in Crabbehof. Een vijftigtal diakenen en andere belangstellenden uit alle hoeken van kerkelijk Dordt trotseerden het herfstachtige weer om er bij te kunnen zijn.

  Deel één: een verhaal

  De voorzitter van het DPD, ds Wim Aanen, combineerde de opening met een inleidend verhaal over het thema dat hierboven wordt genoemd: Dweilen en de kraan dicht draaien? Hij las de (over-)bekende gelijkenis  van de Barhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37), naar aanleiding waarvan Jezus de vraag van de wetgeleerde -  Wie is mijn naaste? - omdraait en  vraagt: Wie is de naaste  geworden van het slachtoffer van de rovers? 


  De barmhartige Samaritaan, Olieverf, Vincent van Gogh, mei 1890 


  Maar had de Samaritaan niet meer moeten doen dan hij deed. Aan de structuren is niets veranderd. De volgende dag kan er weer iemand worden mishandeld en beroofd als er geen betere beveiliging komt. En wat zit er eigenlijk achter die praktijken: gaat het om mensen die de opvatting dat een arme een brood mag stelen wel erg ruim uitleggen; waren het Robin Hood en zijn kornuiten die rijken beroofden om de armen bij te kunnen staan? En als het puur eigenbelang was wat de rovers deden, hoe konden ze dan zo diep zinken?

  Voor ‘binnenstedelijk diaconaat’ is het goed om te helpen waar dat gevraagd wordt en mogelijk is. Met betrekking tot buitenlands diaconaat zeggen we in het Westen heel wijsneuzerig dat je mensen geen vis moet geven, maar een hengel of een net en een bootje. Maar soms moet je wel beginnen met vis geven, omdat anders de mens in nood dood is voor hij aan vissen toekomt. In eigen land is het niet veel anders: als stadsgenoten aan het eind van hun geld nog een flink stuk maand overhouden (Loesje), hebben ze een voedselpakket nodig, en soms ook wat geld om eten te kopen. Maar dweilen met de kraan open schiet niet op. Daarom is het goed dat er ook verder gekeken  wordt: wat is er aan de hand en kan daar wat aan gedaan worden. Als mensen structureel geld tekort komen, krijgen ze dan alle toeslagen waar ze recht op hebben en  maken ze gebruik van voorzieningen om hun uitgaven te beperken. En als er schulden zijn, doen ze daar dan ook wat mee. Op die manier kan – bijvoorbeeld -  het aantal mensen dat gebruik maakt van de diaconale banken wellicht binnen de perken worden gehouden. Want de groei, dus de stijgende nood, is onmiskenbaar.

  Om niet alleen te dweilen maar ook te kijken of  er iets aan de ‘open kraan’ gedaan kan worden, is er afgelopen zomer overleg geweest tussen het DPD en zeven hulporganisaties (zie verderop, deel twee) en zijn er afspraken gemaakt over samenwerking. Zo komt er een gezamenlijk aanvraagformulier en krijgt iemand die hulp vraagt aan meerdere organisaties te maken met één ‘intaker’, zodat hij of zij niet meerdere keren zijn verhaal hoeft te vertellen en/of steeds opnieuw dezelfde gegevens hoeft in te vullen. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat de organisaties elkaars concurrenten worden op de collecteroosters van de kerken, en deze samenwerking kan hopelijk ook voorkomen dat dat gaat gebeuren. 

  Bij de hulp die de kerken geven moeten wel een paar dingen steeds opnieuw worden benadrukt:

  • De hulp in eigen stad en land mag niet ten koste gaan van die aan het buitenland. De nood in Nederland is er, maar die is niet te vergelijken met de onstellende nood in sommige ontwikkelingslanden. Het populistische  ‘eigen volk eerst’-principe mag nooit bepalend worden voor kerken en diaconieën.
  • De kerken zullen nooit de bezuinigingen van de overheid kunnen opvangen.

  ·    Een goede samenwerking met de burgerlijke overheid  is van groot belang, maar de kerk moet zo nodig ook zeggen waar het mis gaat; bijvoorbeeld als hulpvragers onheus bejegend worden of het slachtoffer (dreigen  te) worden van de bureaucratie.  Carla van der Vlist, werkzaam bij Kerk in Actie, zei daarover in Trouw: “De bureaucratie is een van de grootste veroorzakers van armoede, naast de stapeling van eigen bijdrage en kosten.’ ”

  Deel twee: speeddate

  Van de zeven organisaties die afspraken hebben gemaakt over samenwerking zijn er een aantal vanuit  kerken  in het leven geroepen of naar Dordrecht gehaald;  voor anderen geldt dat niet. Maar alle zeven krijgen ze wel financiële steun uit één of meerder kerken. Het gaat om de drie ‘banken) (de Voedsel, Kleding en Huisraadbank), het Sociaal Fonds der Kerken, Leergeld, Hip/Present (die twee organisaties zijn hard bezig naar elkaar toe te groeien) en SchuldhulpMaatje.

  Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst was er niet alleen opnieuw koffie, maar hadden diakenen en andere aanwezigen de gelegenheid te ‘speeddaten’ met vertegenwoordigers van de organisaties. Op die manier konden ze te weten komen op welke wijze ze hulpvragers zouden kunnen doorverwijzen, maar ook wie er in welke mate afhankelijk is van steun uit de kerken, zowel financieel als in de vorm van vrijwilligers. 


  Deel drie: afsluiting

  In het derde deel van de bijeenkomst kregen eerst tweevertegenwoordigers van  andere organisaties kort het woord.

  Dhr. Herman Weessies van Ontmoeting vertelde van de plannen die de organisatie heeft in Dordrecht. Ontmoeting wil vooral van betekenis zijn voor ex-gedetineerden en begint daarom twee projecten, waaronder één samen met het Leger des Heils.   

  Mw.  Margriet ten Hove, directeur van Vluchtelingenwerk Zuidvleugel,  vroeg de hulp van de kerken voor de Initiatiefgroep ongedocumenteerden, die  vrijwilligers zoekt voor de groep, om  financiële ondersteuning voor het opzetten van een Wereldhuis en om handtekeningen voor een intentieverklaring. Vluchtelingenwerk zelf heeft financiële ondersteuning nodig voor toegelaten asielzoekers die hun partner en/of kinderen naar Nederland mogen laten komen, maar geen geld hebben voor de reis en legeskosten.  

  In het korte gesprek dat op deze twee presentaties volgde werd o.a. gesproken over de mogelijkheden die de website van het DPD biedt; die zou onder andere gebruik kunnen worden voor een ‘vacaturebank’. De website is recent geüpdate  en het DPD gaat met het voorstel aan de slag.

  Toen was het bijna kwart voor tien;  Anita Stigter bood de aanwezigen het laatste kwartier tot tien uur als een cadeautje, in de vorm van een theezakje: naaar keuze kon dat kwartier gebruikt worden om thee te drinken of om ter beschikking te stellen van een ‘naaste’.

  Mw. Wilma van Rijn sloot de avond af met gebed.

  De volgende bijeenkomst van het DPD is gepland op 10 maar 2014.

  Informatie over de projecten van Vluchtelingenwerk/de Initiatiefgroep ongedocumenteerden en van Ontmoeting vindt u op de DPD-website, www.diaconaalplatformdordrecht.nl  11 maart 2013:

  Diaconaat in beweging


  “Door de crisis en de daarop volgende bezuinigingen zijn de kerken buitengewoon populair geworden: allerlei instellingen kloppen aan met de vraag om vrijwilligers en/of financiële ondersteuning voor hun cliënten. 
  Wat is de rol en missie van diaconieën wanneer de samenleving op allerlei manieren structureel verandert en er meer verwacht wordt van eigen mogelijkheden, omringende sociale netwerken, maatschappelijk initiatieven en bedrijven. Welke kerkeigen positie kunnen diaconieën hierin oppakken, rekening houdend met de (beperkte) mogelijkheden die ze hebben en spiegelend aan belangrijke diaconale uitgangspunten. Wat betekent dit voor de relatie van een diaconie met zijn lokale overheid.”

  De  kerken en organisaties die betrokken zijn bij het Diaconaal Platform Dordrecht kregen een uitnodiging voor de halfjaarlijkse  bijeenkomst op 11 maart met bovenstaande toelichting op het onderwerp.  Deze keer werd de bijeenkomst gehouden in de Christelijke Gereformeerde Zuidhovenkerk.  Of het aan de kou lag of aan de vraagstelling was niet duidelijk, maar er ontbraken een aantal vaste deelnemers aan de avonden. De mensen die er wel waren, hadden een boeiende avond en gingen met een flink stukje huiswerk naar huis.

  Mw. Carla van de Vlist was uitgenodigd om het onderwerp in te leiden. Carla is hoofd binnenlands diaconaat van de PKN; zij woont in de Drechtsteden en was ook onze gast op de eerste bijeenkomst van het DPD, waar zij toen SchuldHulpMaatje introduceerde.

  Bij de beantwoording van de genoemde vragen zette zij in op Deuteronomium 15; daar wordt o.a. tegen het volk van God gezegd:  ‘Er zal echter geen arme onder u zijn, want de HERE zal u gewis zegenen in het land, dat de HERE, uw God, u als erfdeel in bezit zal geven….Gij zult uw hand wijd voor hem openen en hem met mildheid lenen, voldoende voor wat hem ontbreekt.’ Als kern van de diaconale opdracht noemde Carla

  ‘Het handelen vanuit en door kerken en andere door het Evangelie geïnspireerde groepen dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving’

   

  De snelle vergrijzing en de overheveling van allerlei taken van de landelijke naar de gemeentelijke overheid speelden al eerder, maar door de financiële crisis gaan ze nu gepaard met extra forse bezuinigingen. Daardoor worden nieuwe vragen gesteld aan diaconieën en caritasinstellingen. Lang niet iedereen is in staat te voldoen aan de eisen die overheid stelt of gaat stellen; velen hebben niet een netwerk waaruit mantelzorgers naar voren komen. Voor de kerk gaat het primair om hulp aan mensen

  • die geen helper hebben
  • die vermalen (dreigen te) worden door de regels
  • die geen rechten hebben
  • wiens waardigheid – als beelddrager van God – in het geding is.

  Leidende principes voor diaconale hulp zijn

  • helpen waar geen ander helpt
  • helpen onder protest en
  • helpen met perspectief.

  Concreet betekent het dat de kerk aanwezig moet zijn in de ‘haarvaten’ van de samenleving, analyseert wie de mensen zonder helper zijn en die prioriteit geeft, de overheid aanspreekt op haar verantwoordelijkheid en samenwerking zoekt met andere kerken. En verder kan de kerk helpen de zelfredzaamheid van mensen vergroten en voorbede doen.

  De samenwerking van kerken brengt voor de stad Dordrecht ook iets zeer waardevols met zich mee voor de vrede en het heil van haar inwoners, aldus Carla; zij gaf het DPD in overweging dit tot uitdrukking te laten komen is een statement zoals in Spijkenisse; daar werken de kerken samen onder de naam en het motto ‘Zoek de vrede voor de stad’.

  Tijdens de gesprekken ging het o.a. over de vraag welke diaconale projecten kerken steunen of willen gaan steunen, maar ook over de grenzen die ze in acht moet nemen: de kerk kan niet alle bezuinigingen van de overheid opvangen.

  Een paar opmerkingen tot slot:

  • Helga Waaijers liet weten dat het bestuur van het DPD de organisaties wil uitnodigen voor een overleg, om te voorkomen dat ze elkaars concurrenten worden op de collecteroosters van de kerken en gemeenten, en daarbij ook na te gaan of er besparingen mogelijk zijn door bij een intake meerdere organisaties te vertegenwoordigen.
  • De volgende bijeenkomst van het DPD staat gepland op maandagavond 4 november; locatie wordt nader bekend gemaakt.


  22 oktober 2012:
   
  Een rondje langs de velden

  De planning was ongelukkig  -  de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform Dordrecht viel in de ‘Dordtse herfstvakantie’ – maar de opkomst had er gelukkig niet of nauwelijks onder te lijden. Een vijftigtal diakenen en andere belangstellenden kwam op 22 oktober naar het prachtige gebouw van het Apostolisch Genootschap, op de hoek van de Brouwersdijk en de Van Baerlestraat. 

  Informatie 
  Na een welkom  door voorganger Olthof van het Genootschap en de opening door voorzitter Wim Aanen, werd het eerste deel van de bijeenkomst besteed aan het doorgeven van informatie.

  Helga Waaijers vroeg namens de stuurgroep van het DPD aan de aanwezige diakenen via een formuliertje te laten weten of zij ervoor  voelen in de toekomst een aantal keer per jaar te  collecteren voor de verschillende diaconale organisaties in Dordrecht.  In een volgende bijeenkomst van het DPD ligt er wellicht een voorstel hiervoor.

  Friso Goudriaan lichtte de aanwezigen in over de gang van zaken bij het Sociaal Fonds der Kerken. Er zijn inmiddels een zevental kerken dat bijdraagt aan het fonds; sommigen  zijn ook bestuurlijk vertegenwoordigd. Die groei is ook hard nodig, want in oktober kwam al de 80e aanvraag binnen, terwijl er in voorgaande jaren in totaal maar 40 of 50 aanvragen waren.


  SchuldHulpMaatje
   
  Dordrecht functioneert nu ruim 1 ½ jaar. In 2011 volgden 26 personen de cursus, maar  niet iedereen is daadwerkelijk aan het werk gegaan of gebleven als maatje. Naar verwachting zullen ongeveer 14 maatjes dit najaar gehercertificeerd worden; een voorwaarde om actief te mogen blijven onder de vlag van de organisatie.

  Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een verbreding; er is inmiddels een stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden en die hoopt begin volgend jaar voldoende toezeggingen voor subsidie te hebben gekregen om nieuwe maatjes op te kunnen gaan leiden en een coördinator aan te stellen voor drie dagen per week. De verbreding komt er op aandringen van wethouder Van de Burgt, omdat ook de sociale dienst op Drechtsteden-niveau is georganiseerd. Aldus - opnieuw -  Friso Goudriaan.

  Op het gebied van praktische hulp had eerder dit jaar Dordrecht een primeur: Hulp in Praktijk - die hulpvragers koppelt aan individuen - en de stichting Present – die groepen vrijwilligers  inzet -  gingen nauw samenwerken. Anita Stigter was al coördinator voor Present en werd dat toen ook voor Hip in Dordrecht. Zij vertelde de aanwezigen dat nog maar 30% van de vrijwilligers binnen Present uit de kerken komt en maar liefst 45% uit bedrijven; die laten veelal hun werknemers ‘in de tijd van de baas’ een grote klus klaren. En grote klussen -  zoals het opruimen en schoonmaken van heel sterk vervuilde woningen - zijn er in toenemende mate.

  Serve the City is een organisatie voor praktische hulp door jongeren; vier maal per jaar doen die klussen die door Present worden aangedragen. Daarnaast zijn de deelnemers bijvoorbeeld actief om de bewoners van een  woonvorm van het Leger des Heils een fijne avond te bezorgen of – nieuw en uniek – de afwas  in de Dordtse Poorten te verzorgen na een maaltijd rond dankdag/de oogstdienst.

  Jan Flach, penningmeester van de Stichting Steunpunt Voedselbank Dordrecht, vertelde over de uitdaging waar het bestuur voor staat. Vanuit Rotterdam, waar nu het voedsel wordt ingezameld en verpakt, is het signaal gekomen dat de aanvoer stagneert en dat de andere plaatsen – waaronder Dordrecht – zelf de inzameling en distributie moeten gaan regelen. Het bestuur heeft afspraken gemaakt met De Hoop; die organisatie stelt ruimte beschikbaar, terwijl gasten werkervaring opdoen met het werk in de hal. Dat betekent ook aanzienlijk hogere kosten; om de 250 gezinnen te kunnen blijven helpen die nu gebruik maken van de Voedselbank is op jaarbasis € 45,000,-- nodig, in plaats van de € 17.500,-- waar men tot op heden mee toekon. Gelukkig kon Jan ook verrassend royale giften melden.

  Diakenen  krijgen soms spullen – zoals huisraad en witgoed – aangeboden op een moment dat ze daar geen bestemming voor hebben; een andere keer komt er een verzoek om spullen maar is er niets beschikbaar. Om aan die situatie een einde te maken werd er aan het einde van de DPD-bijeenkomst in het voorjaar gevraagd of er niet een eigen diaconaal initiatief zou kunnen komen voor de ‘herbestemming van goederen’. Majoor Johan van Gooswilligen van het kerkgenootschap Leger des Heils en Erik van de Werf, diaken in de evangelische gemeente Jozua , zijn hier de afgelopen maanden mee in de weer geweest en hopen binnen afzienbare tijd – o.a. via de DPD-site – te kunnen laten weten waar bruikbare maar ‘overbodige’ spullen gebracht kunnen worden en waar mensen (of hun hulpverleners) die huisraad  nodig hebben maar niet kunnen betalen dit af kunnen halen. Het initiatief heeft al de naam ‘diaconale huisraadbank’ gekregen. In het maken van de plannen wordt ook de Kledingbank  - die kampt met  ernstig ruimtegebrek – betrokken, dus ’huisraadbank’ zal op termijn wellicht toch een te beperkte aanduiding blijken te zijn.

  Het DPD is de voortzetting van  de het  kerkelijke WMO-platform. Toen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) tot stand kwam, is ook bedongen dat de kerken een plaats moesten (kunnen) krijgen in de WMO-adviesraad die iedere gemeente in het leven moest roepen. Hand de Goeij vertelde dat de twee mensen die die plek hadden ingenomen -  eerst dhr. Hans Nieuwland van de Gereformeerde Gemeente (Julianakerk) en nu mw. Wilma van Rijn van de Rooms-Katholieke caritas - een hele wezenlijke inbreng hadden en hebben in deze raad. De Goeij kon zich niet zo vinden in het berichtje over een proefschrift waarin gesteld wordt dat de WMO een ‘onrealistisch beroep’ doet op de samenleving (en daarmee op de kerken; zie de DPD-website voor het bericht). De wet, zo stelde hij,  maakt geen misbruik van de kerk, maar is een middel om mensen naar elkaar om te laten kijken.

  Tenslotte kreeg Jos Dekker het woord namens een recent opgericht platform inzake ongedocumenteerden. Daarmee worden de mensen bedoeld die wel worden aangeduid als illegalen (maar ‘er bestaan geen onwettige mensen; er bestaan onmenselijke wetten’). Vluchtelingen die geen verblijfsvergunning krijgen, maar ook niet uitgezet kunnen worden – omdat de regering van hun thuisland niet meewerkt – belanden vaak op straat (ze worden ‘geklinkerd’), zonder enige vorm van uitkering of recht op onderdak.  Het Leger des Heils mag ze ook niet binnenlaten. In een aantal steden zijn organisaties die zich het lot van deze mensen aantrekken. Het platform wil uitzoeken hoeveel ongedocumenteerden er in Dordrecht zijn en een spreekuur gaan houden voor  hen.

  CRISIS in de praktijk
  Na de pauze ging Anita Stigter in gesprek met mw. Sharina Michel van de Antilliaanse gemeente Newsong en mw. Christine van de Brink, maatschappelijk werker bij Achter de Voordeur in Krispijn.   Christine van de Brink, Anita Stigter en Sharina Michel


  Beide dames vertelden over de lastige situaties die ze tegenkomen; de een in haar werk, de ander in de kerkelijke gemeente.  Mensen met schulden trekken vaak pas aan de bel als het water hen tot aan de lippen staat; ze hebben – niet zelden uit schaamte – eerst heel lang geprobeerd zelf hun problemen op te lossen. Allerlei regelingen die het gevolg zijn van bezuinigingen door de overheid  maken het er voor uitkeringsgerechtigden en hulpverleners niet makkelijker op. Veel mensen zijn of raken de weg kwijt in het oerwoud van regels en wetten.

  Mw. Michel vertelde hoe Antillianen uit een cultuur komen waar nauwelijks rekeningen worden verstuurd, maar waar ook niet zomaar schulden kunnen worden gemaakt. Aangekomen in Nederland bleek het vaak  makkelijk om allerlei zaken op krediet te kopen, die dan later niet betaald konden worden. In de voorbereiding voor de doop besteedt de gemeente – naast allerlei andere bijbelse onderwerpen – ook aandacht aan geldbesteding en de noodzaak om te budgetteren.


  Afsluiting
  Aan de gemeente die het DPD onderdak biedt, wordt gevraagd de sluiting te verzorgen. Op deze avond gebeurde dat op een unieke wijze: een dubbelkwartel uit de gemeente zong een prachtige vredeswens.

  De volgende bijeenkomst van het DPD staat gepland op 11 maart 2013; locatie wordt nader bekend gemaakt. Wie nu geen uitnodiging ontving, maar dat de volgende keer wel wil, kan dat laten weten via info@diaconaalplatformdordrecht.nl   
  22 maart 2012:

  Diaconaat in crisistijd

  Door de terugtrekkende overheid zal de rol van de kerken op diaconaal gebied groter worden, en de rekening hoger. Dat was één van de stellingen waar de 60 aanwezigen – diakenen en andere belangstellenden - op de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform Dordrecht  over in gesprek gingen.  

  Altijd armen
  ‘De armen zijn altijd bij jullie’, houdt Jezus zijn leerlingen voor als ze bezwaar maken tegen de handelwijze van de vouw die Hem met hele dure olie zalft en ze aangeven dat het geld voor de olie beter gebruikt had kunnen worden voor de armen (Mt. 26:11a). Daarmee lijkt hij te suggereren dat die leerlingen zich  niet al te druk om moeten maken  over die armen: die zijn er altijd geweest en zullen er ook altijd wel blijven.  Maar er zijn minstens twee bijbelse argumenten om die interpretatie te bestrijden. Jezus citeert Deut. 15: 11, en daar worden de woorden ‘Armen zullen er altijd bij u zijn’ gevolgd door de oproep ‘Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is’. En verder volgt het hoofdstuk direct op het hele bekende gedeelte over de scheiding van de ‘schapen en de bokken’, waarbij het criterium voor binnengaan of buiten geworpen worden  is of iemand zich al dan niet heeft ontfermd over hongerigen, gevangenen en vreemdelingen: wie hen negeerde, negeerde daarmee de Heer zelf.

  Met deze gedachten opende Wim Aanen de bijeenkomst in De Bron op 12 maart, waarbij het ging over de vraag hoe de Dordtse kerken antwoord kunnen geven op de(hulp-) vragen die de bezuinigingen van de overheid oproepen.

  De stand van zaken
  Aansluitend werd van een aantal organisaties de stand van zaken doorgegeven.

  ·         Het DPD zelf krijgt steeds meer zicht op de rol die zij zou kunnen spelen in Dordrecht; de samenwerking tussen Hip en Present is er in ieder geval ook een vrucht van.  Een twaalftal
    gemeenten heeft zich inmiddels officieel aangemeld als deelnemer.

  ·         SchuldHulpMaatje zit – na het eerste jaar met ruime subsidie – in een tussenfase. De gecertificeerde maatjes doen hun werk, maar het wachten is op subsidie om nieuwe mensen te
    kunnen gaan trainen. Met de andere Drechtsteden wordt overlegd over samenwerking.

  ·         Dordrecht is de eerste plaats waar Hip en Present nauw gaan samenwerken. Beide organisaties richten zich op het verlenen van praktische hulp aan stadsgenoten; Hip vooral door
    individuen en  Present met groepen. Met ingang van 1 april zal Anita Stigter het werk van beide organisaties in Dordrecht aansturen.

  ·         Het Sociaal Fonds der Kerken heeft het afgelopen jaar méér armslag gekregen doordat een aantal kerken zich bereid verklaarden bij te gaan dragen, soms ook een afgevaardigde voor het
    bestuur te gaan leveren. Daarmee kunnen nog steeds niet alle aanvragen worden gehonoreerd, maar er is wat meer ruimte om in hele schrijnende situaties te helpen.


  Samenwerking
  ‘Wethouder: bij armoede niet steeds opnieuw met de billen bloot’ stond er boven een artikel in de Dordtenaar van 18 februari  j.l.  Daarin laat wethouder Bert van de Burgt  weten dat hij tot één werkwijze wil komen met organisaties die zich inzetten voor Dordtenaren in armoede. Het DPD wil daar graag in meewerken en meedoen, maar maakt wel wat kanttekeningen. Zo zijn christelijke organisaties er voor iedereen en is ook iedereen van harte welkom als vrijwilliger/medewerken, maar dat mag nooit een reden zijn dat die organisaties hun identiteit aan de wilgen hangen. En het zou dan ook niet meer moeten voorkomen dat vrijwilligers – soms samen met professionals die door de gemeente worden betaald – grote moeite moeten doen om de gevolgen van beslissingen van de Sociale Dienst Drechtsteden op te vangen. Als Dordtenaren om het mins of geringste hun uitkering kwijt raken of uit een schuldhulptraject worden gezet – onder het motto: regels zijn regels -, dan  is hulpverlenen en samenwerken vechten tegen de bierkaai. Het DPD hoopt dat er in crisissituaties bevoegde ambtenaren bereikbaar en aanspreekbaar zijn die met de diaken of andere vrijwilliger op zoek gaan naar een oplossing voor de hulpvrager; zelfs als die niet alle regeltjes in acht heeft genomen.


  Stellingen
  Tijdens het tweede deel van de avond gingen de aanwezigen met elkaar  in gesprek  over een viertal stellingen. Naast de eerder genoemde over de terugtrekkende overheid ging het gesprek ook over de stellingen  ‘Hoe hoog de 'nood' in onze stad ook is of wordt, hulp aan stadsgenoten mag nooit ten koste gaan van de hulp aan de allerarmsten in deze wereld (niet buiten, maar zeker niet binnen de kerk)’  en ‘Een gezamenlijke visie van de kerken op plaatselijk diaconaat is noodzakelijk voor samenwerking’. Hoewel  de meeste stellingen in eerste instantie als open deuren werden bestempeld, bleken ze toch genoeg gespreksstof op te leveren.

  Tijdens de gesprekken en de rondvraag kwamen er ook nog een aantal ideeën voor nieuwe initiatieven  naar voren. Zo worden er vaak tweedehands spullen (meubels, witgoed) aangeboden op een moment dat er geen vraag naar is en is er soms behoefte aan spullen als er geen aanbod is. De komende tijd wordt er nagedacht over de vraag of we daar als diaconieën en DPD iets mee kunnen en moeten. Ook werd er gevraagd of de website van het DPD wat interactiever zou kunnen worden. 

  24 oktober 2011:

  een update


  Afgelopen voorjaar gaf wethouder Bert van de Burgt het startsein voor het Diaconaal Platform Dordrecht (DPD) in een volle wijkzaal van de Pauluskerk en onlangs -  op 24 oktober – hield  het platform zijn tweede grote bijeenkomst in het gebouw van de evangelische gemeente Jozua. Omdat er ook na die tijd nog wat plannen gemaakt en afspraken zijn gemaakt, pas nu deze update.


  Diaconaal Platform Dordrecht

  De afgelopen maanden is de website van het DPD verder ontwikkeld – die mag nu gezien worden, zie diaconaalplatformdordrecht.nl – en is het platform een stichting geworden; dat laatste omdat er een interkerkelijk ‘rechtsorgaan’ nodig was met het oog op de komst van SchuldHulpMaatje (SHM) naar Dordrecht.
  Een twaalftal kerkelijke  gemeenten heeft officieel laten weten te willen participeren in het DPD; de breedte van die groep is verrassend. Want waar vind je nu een samenwerkingsverband waarin mensen uit een charismatische Antilliaanse gemeente – New Song –  en  twee Gereformeerde Gemeenten  (waarvan één ‘in Nederland’)  elkaar ontmoeten. Omdat het bestuur het idee heeft dat diverse gemeenten zich wel als deelnemer aan het platform beschouwen maar zich nog niet officieel hebben aangemeld, gaat de uitnodiging nog een tijdje naar zoveel mogelijk kerken en gemeenten.
  Ook op de twee bijeenkomst kwamen divers positieve reacties; er waren weliswaar wat minder mensen dan op de oprichtingsbijeenkomst, maar met een 50-tal bezoekers was er toch een behoorlijk gevulde zaal. Bob van de Burgt (niet te verwarren met de wethouder, maar wel zoon van ….) vertelde over de groep stadsgenoten die een beroep doen op de Voedselbank en of de stichting Leergeld; bij beide instellingen is hij beroepshalve betrokken. Ebe Bruinsma heeft zijn eigen voedselproject; hij gaat vijf avonden per week bij mensen langs om levensmiddelen die een supermarkt – met het oog op de houdbaarheidsdatum - niet meer wil of mag verkopen,  uit te delen. Na de pauze werden de aanwezigen bijgepraat over ontwikkelingen binnen het platform en bij een aantal organisaties; die informatie vindt u ook in dit artikel.
  Het DPD hoopt de volgende grote bijeenkomst te houden op 12 maart 2012; deze keer in De Bron in Stadspolders.

  SchuldHulpMaatje


  Gecertificeerde SchuldHulpMaatjes

  Het afgelopen jaar hebben 27 mensen de driedaagse cursus voor schulphulpmaatje gevolgd en het certificaat in ontvangst genomen; een deel van hen is inmiddels ook actief als maatje. De cursus en andere kosten kon het DPD betalen uit de bijdrage van het landelijk project, die weer een startsubsidie had gekregen van de landelijke overheid.
  Omdat het niet zo eenvoudig is om te beoordelen  of iemand geholpen kan worden door een maatje – soms is er een andere, overheersende problematiek die dat in de weg staat; denk aan een verslaafden of psychiatrische patiënten   –  en om een goede koppeling te maken tussen  de hulpvrager en een maatje, is een flink deel van de subsidie gebruikt om een intakecoördinator aan te stellen. Dat kon natuurlijk alleen op  freelancerbasis omdat er niet duidelijk is welke inkomsten SHM in het nieuwe jaar zal hebben. Er is een aanvraag voor subsidie naar diverse instellingen en SHM hoopt volgend voorjaar voldoende middelen te hebben om iemand aan te stellen als intakecoördinator. Zo mogelijk gaat dat in Drechtsteden-verband gebeuren; dat is een wens van de wethouder, omdat er sinds een aantal jaren ook een  Sociale Dienst voor alle zes de Drechtsteden is.


  Hip en Present

  Een aantal jaren geleden zijn beide organisaties actief geworden in Dordrecht. De komst van  Present, dat praktische hulp geeft met groepen, kwam naar Dordrecht  op initiatief van de Chr. Geref. Zuidhovenkerk, de Nederlands Geref. Open Hof-kerk en de Geref. Kerk (vrijgemaakt), terwijl Hip – die enkelingen inschakelt - de steun kreeg van een groot aantal andere kerken. Bij Hip ontstonden echter al snel problemen; zo moesten de regiocoördinatoren worden ontslagen wegens geldgebrek. Later bleek dat de overheadkosten in geen verhouding stonden  tot het aantal mensen dat daadwerkelijk wordt geholpen. Daar zijn gesprekken over gevoerd. Gebleken is dat de nieuwe directieleden er alles aan doen de kostenvoor huisvesting e.d. omlaag te brengen en dat zij ook willen aansturen op samenwerking met Present. Want terwijl Hip meer vrijwilligers in portefeuille heeft dan er hulpvragers zijn, geldt voor Present het omgekeerde. Het bestuur van het DPD probeert  te bemiddelen om zodoende met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Om die reden wordt er ook  gekeken of er op plaatselijk niveau met nog meer organisaties samengewerkt kan worden.


  Sociaal Fonds der Kerken        
  Tot vorig jaar werd dit fonds gevoed door een vijftal kerken en de burgerlijke gemeente Dordrecht. Die laatste heeft haar inbreng gestopt, omdat de fondsen die daarvoor gebruikt werden leeg waren. Tijdens de eerste bijeenkomst van het DPD is gevraagd of er gemeenten zijn die willen overwegen in het fonds te gaan participeren. Het afgelopen half jaar zijn er met  een aantal gemeenten gesprekken gevoerd en een aantal van hen heeft aangegeven financieel bij te willen dragen aan het fonds. Het is nog te vroeg om de balans op te maken; de ‘eindstand’ houdt u van ons tegoed.


  Tenslotte
  Als Paulus in de gemeente van Korinte de collecte voor Jeruzalem – waar een hongersnood is uitgebroken – aanbeveelt, doet hij dat met een beroep op Kerst:  Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden (2 Kor. 8:9). Als Diaconaal Platform Dordrecht hopen we dat u de weken voor en rond Kerst  zult proeven van de rijkdom die er is in Jezus Christus, en dat die zich zal vertalen in een hartelijke betrokkenheid bij alle activiteiten om stadsgenoten ‘in nood’ bij te staan.   7 maart 2011:

  Startbijeenkomst

  Diaconaal Platform Dordrecht én Schuldhulpmaatje Dordrecht van start

  Toen er in Nederland allerlei sociale wetten kwamen als de AOW en de bijstand, leek het even of de rol van de kerk op diaconaal gebeid in eigen land was uitgespeeld en al het geld en alle aandacht naar het zuidelijk halfrond kon.  Maar ondertussen is wel duidelijk geworden dat  die vlieger niet opgaat; integendeel, met groter bezuinigingen voor de deur kon de rol van diaconieën wel eens steeds belangrijker worden.

   Nu gebeurt er in Dordrecht  het nodige op diaconaal gebied. Financiële bijstand aan mensen in knelsituaties is er door de eeuwen heen geweest, maar de laatste jaren zijn daar andere vormen van hulp bijgekomen. Zo kwamen er projecten voor praktische hulp als HiP, Present en Serve the city; was er hulp in natura via de Voedsel- en Kledingbank, kwam er een Diaconaal Aandachtscentrum, werden op diverse momenten voedsel- en kerstpakketten uitgedeeld en waren kerken betrokken bij belangenbehartiging (bijvoorbeeld in de WMO-adviesraad of het platform dak- en thuislozen). Sommige van die projecten – als het Sociaal Fonds der Kerken, HiP, Present - werden vanuit kerken geïnitieerd, voor andere wordt in kerkdiensten ook gecollecteerd.


  DPD
  Op een gegeven moment waren er zoveel nieuwe initiatieven, dat het wijs leek kerken en hulpverlenende organisaties bij elkaar te brengen in een platform. Dat platform, het Diaconaal Platform Dordrecht (DPD), ging 7 maart j.l. van start tijdens een goedbezochte bijeenkomst in de Pauluskerk. Tijdens die bijeenkomst gaf de kersverse wethouder Sociale Zaken van de gemeente Dordrecht, Bert van de Burgt, het startsein door het logo en de website te presenteren.

  Een platform is, behalve ‘een verhoogde vloer die boven de omgeving uitsteekt’ ook ‘een organisatievorm voor samenwerking en overleg’. Dat wil dit platform ook zijn, om zodoende met de  middelen en menskracht die beschikbaar zijn zo veel  mogelijk stadsgenoten in knelsituaties zo goed mogelijk te helpen.


  WMO
  Het DPD wordt ook de achterban of ‘thuishaven’  voor de vertegenwoordiger namens de kerken in het Wmo-platform van de gemeente Dordrecht. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers.

  De gemeenten die belast zijn met de uitvoering van de WMO waren gehouden ook een adviesraad in het leven te roepen met daarin vertegenwoordigers van belangenorganisaties van ouderen, gehandicapten enz.. Veelal konden ook kerken een zetel innemen. Dat is ook het geval in de WMO-adviesraad Dordrecht De huidige vertegenwoordiger is mevrouw Wilma van Rijn. Er is wel enige aarzeling over de vraag hoe zinvol de kerken echt een bijdrage kunnen leveren in deze raad;  de afgelopen jaren ontstond het gevoel dat er wel op een erg abstract niveau werd overlegd. De hulpvrager waar diaconieën mee te maken krijgt, kwam in de raad niet of nauwelijks in beeld.


  Sociaal Fonds der kerken
  Tijdens de bijeenkomst is aan de vertegenwoordigers van de aanwezige kerken ook gevraagd te gaan participeren in het Sociaal Fonds der Kerken (SFdK ). Het fonds werd indertijd opgericht door een vijftal kerkelijke gemeenten, in samenwerking met  de burgerlijke gemeente Dordrecht, om financieel bij te kunnen springen in noodsituaties. Beide partijen (de kerken en de gemeente) betaalden de helft van de bedragen die – als gift of als lening – werden verstrekt. De gemeente Dordrecht, die haar bijdrage betaalde uit een aantal fondsen, draagt niet langer bij omdat de fondsen vrijwel uitgeput zijn. Aan de andere kerken werd tijdens de bijeenkomst door Friso Goudriaan, penningmeester van het SFdK, gevraagd de opengevallen plaats in te nemen. Met kerken die laten weten hiervoor belangstelling te hebben komt een overleg.

  Het fonds kan overigens niet onbeperkt over middelen beschikken; op het voorkomen van  huisuitzettingen e.d.  is het niet berekend.  Maar soms lukt het een situatie vlot te trekken met een bescheiden bijdrage, bijvoorbeeld als een  schuldentraject niet van start kan gaan  omdat er belastingschulden zijn of er boetes open staan; dan kan het fonds soms het geld lenen.


  SchuldHulpMaatje
  Na de pauze was het woord aan Carla van de Vlist van KerkinActie; zij vertelde over het nieuwe project SchuldHulpMaatje, dat in 2010 van start ging. Goed  toegeruste vrijwilligers bieden ondersteuning  aan mensen die met financiële problemen te kampen hebben. En dat worden er steeds meer; onder hen ook velen met een heel behoorlijk inkomen. 

  Het doel is dat er in de loop van dit jaar 25 Nederlandse gemeenten 600  SchuldHulpMaatjes actief zijn of worden. Zij zijn de steun en toeverlaat voor mensen die herkennen dat zij het geld niet meer de baas zijn. En ze bieden morele steun aan mensen die in het traject van schuldsanering verkeren. Daarnaast is het mogelijk om hen daarna  nog een periode te begeleiden. Dit ter voorkoming van herhaling. De overheid verleent  voor een jaar subsidie. In november wordt de spits afgebeten door de gemeente Hellendoorn; andere gemeenten volgden en nu gaat Dordrecht dus ook mee doen.

  SchuldHulpMaatje is een initiatief van Kerk in Actie, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB), Samen Kerk In Nederland - de migrantenkerken (SKIN), de Evangelische Alliantie (EA) en de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB). De Kerken en Christelijke organisaties werken voor SchuldHulpMaatje samen met het Platform voor Christelijke Schuldhulp-preventie (PCS). 


  Carla van de Vlist


  En verder….
  De bijeenkomst waarop het DPD werd gelanceerd, zat nogal vol. Het is de bedoeling jaarlijks één of twee bijeenkomsten te organiseren voor diakenen en organisaties die hulp geven; daarop zal meer ruimte zijn v oor uitwisseling. De volgende bijeenkomst staat gepland in het najaar, op maandagavond 24 oktober.

  Aan de vertegenwoordigers van de kerken is gevraagd voor eind april te laten weten of hun gemeenten betrokken willen zijn bij het DPD; op het formulier kunnen zij ook aangeven (financieel en bestuurlijk) mee te willen doen in het SFdK. En alle gemeenten zijn uitgenodigd in eigen gemeente op zoek te gaan naar SchuldHulopMaatjes.